Διακηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος μεταφοράς κοντέινερ τύπου γάντζου (hοοk lift) και τεσσάρων (4) απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 24 m3

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος μεταφοράς κοντέινερ τύπου γάντζου (hοοk lift) και τεσσάρων (4) απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 24 m3

espd-request

espd-request_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03.2019_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 03.2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 60.000 € με το δικαίωμα προαίρεσης

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 60.000 € με το δικαίωμα προαίρεσης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2-2019_signed

ΤΕΥΔ 2-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2-2019

758.19 Υποβολή ερωτήματος σχετικά με διαγωνισμό για ασφάλιση οχημάτων

792.2019_signed

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 40.000 € με το δικαίωμα προαίρεσης

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 40.000 € με το δικαίωμα προαίρεσης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1-2019_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1-2019

ΤΕΥΔ 1-2019

488.19 Υποβολή ερωτήματος για διαγωνισμό ασφάλισης οχημάτων

505.2019_signed

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Πλαστικών Υλικών για 2018-2019.

Προκήρυξη : 11-2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 06/12/2018 και ώρα 10:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11-2018 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για το 2018-2019

Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση», εκτιμώμενης αξίας 8.528.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση», εκτιμώμενης αξίας 8.528.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30

2018-OJS207-473716-el

DIAKHRYKSH MIS 5001353 YPOERGO 1_signed

espd-request MIS 5001353 YPOERGO 1

espd-request MIS 5001353 YPOERGO 1_signed

PROYPOLOGISMOS DHMOPRATHSHS MIS 5001353 YPOERGO 1_signed

TIMOLOGIO DHMOPRATHSHS MIS 5001353 YPOERGO 1_1-50

TIMOLOGIO DHMOPRATHSHS MIS 5001353 YPOERGO 1_51-105

ESY MIS 5001353 YPOERGO 1_signed

TTP MIS 5001353 YPOERGO 1_signed

2191.2018_signed

6ΥΘΗ465ΧΘΞ-ΤΤ1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΠΕΔΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_signed

1.2 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ – ΦΑΣΗ Γ_signed

2.1 R1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ_signed

3.1 R1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ& ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ_signed

4.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ_signed

6.1 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Γ΄ΦΑΣΗ_signed

6.6 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΣ_signed

8.1 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ_signed

9.2 ΜΗΧ 1.1 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ_signed

9.2 ΜΗΧ 1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ_signed

9.2 ΜΗΧ 1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ_signed

9.2 ΜΗΧ 1.4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ_signed

9.3 ΗΛ 01 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ-ΦΑΣΗ Γ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ_signed

10.1 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_signed

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ_sgn

3710.2018_signed

2.2 R1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ Γ΄ΦΑΣΗΣ S

3.2.1 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ S

3.3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ S

3.4 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ S

6.7 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ S

6.8 R1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ S

6.9 R1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ S

6.10 R1 ΔΞ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΒΙΟΛ ΒΑΘΜΙΔΑΣ S

6.11 R1 ΔΞ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ SBR S

6.12 R1 ΚΤ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΕΞ ΜΕΣ S

6.13 R1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ S

6.14 R1 ΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ S

6.15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ S

6.16 R1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΜΕΣ S

7.4 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ S

8.2 R1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ S

9.1 ΑΡΧ.1 R1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΛΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ S

9.1 ΑΡΧ.2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ S

9.2 ΜΗΧ 2.1 R1 ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ S

9.2 ΜΗΧ 2.2 R1 ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ S

9.2 ΜΗΧ 2.3 R1 ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ S

9.3 ΗΛ 02 R1 ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ S

9.3 ΗΛ 03 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ S

13.1 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ S

13.2 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ SBR-ΑΝΩΔΟΜΗ S

13.3 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ SBR-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ S

13.4 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ SBR-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ S

13.5 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-ΑΝΩΔΟΜΗ S

13.6 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ S

13.7 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-ΑΝΩΔΟΜΗ S

13.8 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ S

13.9 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ S

13.10 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ-ΠΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΟΡΟΦΗΣ-ΤΟΜΗ S

13.11 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ S

13.12 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΠΛΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S

13.13 R1 ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΠΛΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ-ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ S

13.14 R1 ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΠΛΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ ΤΟΜΗ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ S

Συμπληρωματικές Πληροφορίες-sign

3761.2018_SIGNED

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.1_SIGNED

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.2_SIGNED

ΕΡΩΤΗΜΑ 3_sgn

3762.2018_SIGNED

3765.2018_signed

ΕΡΩΤΗΜΑ 2_sgn

Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΩΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤ», εκτιμώμενης αξίας 562.940,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΩΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤ», εκτιμώμενης αξίας 562.940,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/9/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10-2018_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2018_signed

ΤΕΥΔ 10-2018_signed

ΤΕΥΔ 10-2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 10-2018_signed

ΕΣΥ 10-2018_signed

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 10-2018_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 10-2018_signed

Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 149.152,82 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 149.152,82 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/8/2018 και ώρα 14.30.

1. DIAKHRYKSH MIS 5001353 YPOERGO 4_08-2018_signed

2. PERILHPSI DIAKHRYKSHS MIS 5001353 YPOERGO 4_08-2018_signed

3. TEYD MIS 5001353 YPOERGO 4_08-2018

3.TEYD MIS 5001353 YPOERGO 4_08-2018_signed

4. TEYXOS TEXNIKWN DEDOMENWN MIS 5001353 YPOERGO 4_08-2018_signed

5. SYGGRAFH YPOXREWSWN MIS 5001353 YPOERGO 4_30042018_08-2018_signed

6. TEYXOS PROEKTIMWMENWN AMOIBWN MIS 5001353 YPOERGO 4_08-2018_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατά την ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», προϋπολογισμού 6.679.653,38 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α και για χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης.

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατά την ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», προϋπολογισμού 6.679.653,38 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α και για χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/8/2018 και ώρα 14.30.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07-2018

ΕΕΕΣ 07-2018

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Πλαστικών Υλικών για το 2018.

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις Διαγωνισμών, Τελευταία νέα
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Πλαστικών Υλικών για το 2018.

Προκήρυξη : 06-2018

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 15/06/2018 και ώρα 11:00

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 06-2018 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για το 2018

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Χάρτινων Υλικών και Τετραπάκ για το 2018.

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις Διαγωνισμών, Τελευταία νέα
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Χάρτινων Υλικών και Τετραπάκ για το 2018.

Προκήρυξη : 05-2018

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 13/06/2018 και ώρα 11:00

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 05-2018 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΤΕΤΡΑΠΑΚ για το 2018

 

Scroll to top