Πεδίο δραστηριότητας

Η Βιώσιμη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα στις σύγχρονες κοινωνίες όπου κατατάσσεται και η χώρα μας. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την λύση ενός τέτοιου προβλήματος μεταξύ των οποίων:

– Η αυξητική τάση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων η οποία συναρτάται άμεσα με τα καταναλωτικά πρότυπα και την αύξηση του πληθυσμού (στα Χανιά εμφανίζεται οριακή αύξηση).
– Η ποικιλία των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων και των συσκευασιών τους, η οποία δυσχεραίνει την διαχείριση στο τέλος κύκλου ζωής των προϊόντων.
– Η εξέλιξη των τεχνολογιών και των μεθόδων επεξεργασίας των αποβλήτων.
– Η ενεργοποίηση της κοινωνίας και η αυξανόμενη πίεση για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Παρά το γεγονός ότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιδείξει σημαντικές επιδόσεις στην Ορθολογική Διαχείριση των Αποβλήτων, η χώρα μας δεν έχει ικανοποιητική προσαρμογή σε αντίστοιχα επιτυχημένα μοντέλα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μέχρι πρότινος, ανεξέλεγκτη διάθεση των Αποβλήτων σε χωματερές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η υποβαθμισμένη λειτουργία των Χ.Υ.Τ. είτε λόγω αστοχίας των μελετών είτε λόγω υποστελέχωσης των ΦΟΔΣΑ. Επίσης, η έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών για τον έλεγχο της τήρησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των υφιστάμενων μονάδων έχει ως αποτέλεσμα την δυσπιστία των πολιτών σε οποιαδήποτε μέθοδο επεξεργασίας αποβλήτων.

Από την άλλη, η διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης σε όλες τις βαθμίδες λειτουργίας τους κράτους για την εξεύρεση ολοκληρωμένων λύσεων για την Διαχείριση των ΑΣΑ έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο με διαφαινόμενο ΄΄τον πέλεκυ των προστίμων πρό των πυλών΄΄.

Scroll to top