Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ

Περίληψη Έργου

Τίτλος Έργου : «Αυτόνομο Ρομποτικό Σύστημα Για Ανακύκλωση Αστικών Απορριμμάτων»

Ακρωνύμιο Έργου: «ΑΝΑΣΑ»

Κωδ.Έργου : Τ1ΕΔΚ-03110

Διάρκεια Έργου: 31.07.2018-31.01.2023

 

Δικαιούχοι :

ΤΙΕΡΡΑ Τεχνική Περιβαλλοντική Ο.Ε. (Συντονιστής Έργου)

Ινστιτούτο Πληροφορικής – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)

Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ)

Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

 

 

 

Στόχος του Έργου:

Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών με τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Η πρόταση ΑΝΑΣΑ στοχεύει στη δημιουργία κι εμπορική εκμετάλλευση ενός προηγμένου ρομποτικού διαχωριστή ανακυκλώσιμων υλικών, ο οποίος θα είναι σε θέση να διαχωρίζει, με μεγάλη ταχύτητα, πολλαπλά ανακυκλώσιμα υλικά. Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχωρισμού κλασμάτων ανακύκλωσης είναι αναμενόμενο να συνεισφέρει αποφασιστικά στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης στην Ελλάδα προς όφελος της κοινωνίας αλλά και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης στο σύνολο της χώρας.

Το έργο προτείνει τη δημιουργία ενός Ρομποτικού Διαχωριστή Απορριμμάτων (ΡΔΑ) που θα βασιστεί στην εκμετάλλευση και ολοκλήρωση ώριμων τεχνολογιών και, συγκεκριμένα, στην αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και το χωρικό προσδιορισμό των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (Πολυτεχνείο Κρήτης) και στη στοχευμένη και έγκαιρη αρπαγή των υλικών για τη γρήγορη μεταφορά τους στους κάδους ταξινόμησης (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας), διαμορφώνοντας, έτσι, μία ολοκληρωμένη πρόταση για τα δύο βασικά τμήματα της διαδικασίας ανακύκλωσης. Το έργο ΑΝΑΣΑ στοχεύει στην ταχύτατη συνεργασία και ολοκλήρωση των παραπάνω τεχνολογιών αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία της εταιρείας ΤΙΕΡΡΑ σε θέματα βιομηχανικών διαδικασιών ανακύκλωσης.

Ο ΡΔΑ θα εφαρμοστεί σε δυο διαφορετικά περιβάλλοντα επεξεργασίας πραγματικών αστικών απορριμμάτων, στη ΔΕΔΙΣΑ (ανακυκλώσιμα απορρίμματα) και στον ΕΣΔΑΚ (σύμμικτα απορρίμματα), όπου θα γίνει ο συστηματικός έλεγχος της αξιοπιστίας του συστήματος. Η μακρόχρονη λειτουργία του συνολικού συστήματος σε βιομηχανικές συνθήκες θα οδηγήσει την εστιασμένη προσαρμογή των παραμέτρων του ΡΔΑ με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιβάλλοντος.

 

 

Συνοπτικά οι κύριοι στόχοι είναι:

  • η βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος διαλογής επιτυγχάνοντας επεξεργασία μεγαλύτερης ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών και διαλογή περισσότερων τύπων (κλασμάτων) ανακυκλώσιμων υλικών με ένα μόνο μηχάνημα,
  • η επίτευξη υψηλότερων ποσοστών επιτυχίας ανάκτησης (97-99%) έναντι των οπτικών διαχωριστών (93-95%) που κυρίως χρησιμοποιούνται σήμερα,
  • η δημιουργία ενός χαμηλού κόστους ολοκληρωμένου συστήματος, άμεσα εφαρμόσιμου σε βιομηχανικά περιβάλλοντα και, τέλος,
  • ο σχεδιασμός συστήματος τέτοιος ώστε να ικανοποιείται η ανάγκη για λιγότερο χώρο, χρόνο καθώς και για πιο εύκολη εγκατάσταση.

Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών θα καταστήσει τον ΡΔΑ ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, άμεσα εφαρμόσιμο, στο σύνολο των μονάδων ανακύκλωσης της χώρας, έχοντας επιπλέον πολύ καλές προοπτικές οικονομικής εκμετάλλευσης σαν ξεχωριστό προϊόν.

Η ανάκτηση των υλικών στο ΕΜΑΚ είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που σχετίζεται με τη βέλτιστη διαλογή στην πηγή, την ποιότητα των αποβλήτων και τη βέλτιστη λειτουργία της εγκατάστασης. Παρά το γεγονός του εκσυγχρονισμού του ΕΜΑΚ, κατά την λειτουργία διαπιστώνεται αυξημένο υπόλειμμα υλικών που δύναται να ανακτηθεί και τα οποίο σήμερα οδηγείται για υγειονομική ταφή σε ποσοστό 10 έως 20% στον μπλε κάδο και 40 έως 45 % στον πράσινο κάδο. Ο στόχος, μέσω της εγκατάστασης του συστήματος Ρομποτικών διαχωριστών (ΡΔΑ), είναι αφενός η ανάκτηση υλικών από τα υπολείμματα (αύξηση του ποσοστού ανάκτησης ποιοτικών υλικών) και αφετέρου ο περιορισμός του ποσοστού που οδηγείται για υγειονομική ταφή ώστε μεσοπρόθεσμα να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις της νομοθεσίας τόσο ως προς τους στόχους ανακύκλωσης που τίθενται ανά υλικό όσο και τον στόχο περιορισμού της ταφής.

  1. Η υλοποίηση του Έργου ΑΝΑΣΑ διαρθρώνεται στις παρακάτω 5 Ενότητες Εργασίας:
  2. ΕΕ1: Μελέτη εφαρμογής και Στάθμιση Απαιτήσεων Συστήματος
  3. ΕΕ2: Ανάπτυξη μονάδας οπτικού διαχωρισμού
  4. ΕΕ3: Ανάπτυξη μονάδας ρομποτικού βραχίονα
  5. ΕΕ4: Ολοκλήρωση τελικού συστήματος (system integration)
  6. ΕΕ5: Πιλοτικές εφαρμογές

 

Το έργο με τίτλο «Αυτόνομο ρομποτικό σύστημα για ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων» και ακρωνύμιο «ΑΝΑΣΑ» χρηματοδοτείται από την Δράση Εθνικής εμβέλειας: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ [Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης]

 

 

 

               

 

Scroll to top