Πρόγραμμα Διαλογής στην πηγή και Συλλογής Πόρτα – Πόρτα στην Παλιά Πόλη Χανίων

Το 2012 ξεκίνησαν δράσεις διαλογής και ανακύκλωσης και συλλογής πόρτα – πόρτα των Μη Επικινδύνων Αστικών Δημοτικών Αποβλήτων και των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), σε μέρος της Παλιάς Πόλη Χανίων συμπεριλαμβανομένου του παραλιακού μετώπου του Ενετικού Λιμένα, από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), με αποτέλεσμα τη μείωση παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) – απορριμμάτων προς διάθεση σε ΧΥΤ.

Σήμερα, εφαρμόζεται στο σύνολο της Παλιάς Πόλης Χανίων με ένα στόλο τεσσάρων (4) καινούργιων οχημάτων (δύο δορυφορικά απορριμματοφόρα χωρητικότητας 2,4 m3 και δύο ηλεκτροκίνητα ανατρεπόμενα ανοικτά φορτηγά μικρού μεγέθους, προμήθεια: 8ος 2011) και δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων (αγορά με χρήση ιδίων πόρων), που συνεπικουρούνται από τα μικρού μεγέθους απορριμματοφόρα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για την αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων. Τα οχήματα είναι τα πλέον κατάλληλα για το πρόγραμμα, αφού η κατασκευή τους (οι μικρές διαστάσεις τους) επιτρέπει να κινούνται με άνεση σε μεγάλο μέρος της Παλιάς Πόλης των Χανίων, με τη γνωστή ιδιαιτερότητα του πολεοδομικού ιστού της.

Η δράση, μέσω της οποίας ξεκίνησε να υλοποιείται το πρόγραμμα (η προμήθεια του κύριου εξοπλισμού) στην Παλιά Πόλη Χανίων, χρηματοδοτήθηκε 100% από πιστώσεις του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (άξονας προτεραιότητας 7- «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης») που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης παλιάς πόλης Χανίων» του Δήμου Χανίων (2010), με στόχο, αφενός, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο και τη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγιεινής για τους κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες και, αφετέρου, τη θετική εικόνα προς τους τουρίστες / επισκέπτες της παλιάς πόλης. Επιπλέον θα υπάρξει συνεισφορά και στη μείωση εκπομπών βλαβερών ουσιών στην ατμόσφαιρα, καθώς προβλέπεται η χρήση και ηλεκτροκίνητων οχημάτων, που δεν παράγουν καθόλου αέρια κατάλοιπα.

Σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη νομοθεσία τόσο την εθνική, όσο και της ευρωπαϊκής ένωσης, δηλ. την Οδηγία 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών».

Ειδικότερα, η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) παρέλαβε περί τους 2000 κάδους, διαφόρων χωρητικοτήτων και διαφορετικών χρωμάτων και πέντε (5) οχήματα μικρών διαστάσεων (τρία ηλεκτροκίνητα οχήματα, ανοικτού τύπου, ανατρεπόμενα και δύο δορυφορικά απορριμματοφόρα), που αποτελούν το «στόλο» της επιχείρησης για τη καινούρια δράση. Οι κάδοι και τα καινούρια οχήματα χρησιμοποιούνται στo καινοτόμο για τα Χανιά, πρόγραμμα της ΔΕΔΙΣΑ με τίτλο «Δράσεις Διαλογής και Ανακύκλωσης Παραγόμενων Απορριμμάτων: Συλλογή Πόρτα-Πόρτα». Οι παραληφθέντες κάδοι είναι τριών χρωμάτων, ανάλογα με τα απορρίμματα που υποδέχονται και διαφόρων χωρητικοτήτων, από δέκα έως πεντακοσίων λίτρων και διανεμήθηκαν δωρεάν σε κατοίκους και επαγγελματίες της Παλιάς Πόλης.
Επιπλέον, η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) προμηθεύτηκε με ιδίους πόρους 250 κάδους διαφόρων χωρητικοτήτων και διαφορετικών χρωμάτων και δύο μικρού μεγέθους απορριμματοφόρα, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του προγράμματος.

Εικόνα 1: Αφίσα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Διαλογής στην πηγή και συλλογής πόρτα – πόρτα στην Παλιά Πόλη Χανίων

Scroll to top