Μήνας: Μάρτιος 2011

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το σύνολο του υποέργου: «Προμήθεια Έντυπου Υλικού Ευαισθητοποίησης /Ενημέρωσης»

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης: 06/2011

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν Φάκελο Προσφοράς για την ανάδειξη ενός αναδόχου για το σύνολο του υποέργου: «Προμήθεια Έντυπου Υλικού Ευαισθητοποίησης /Ενημέρωσης» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Διαλογής & Ανακύκλωσης παραγόμενων Απορριμμάτων – Συλλογή Πόρτα-Πόρτα», κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 302910, όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στη Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Προκήρυξης, προϋπολογισμού 12.100,00 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 2.783,00€,  που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Τ.Κ. 73135, Χανιά, στις 14/04/2011, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους, ποσού ίσου με το 5 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ , ήτοι 744,15€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Συμβατικά Τεύχη του Διαγωνισμού από τα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Τ.Κ. 73135, Χανιά, τηλ. 28210 91888, εσωτερικό 108, αρμόδια υπάλληλος: Μαρία Φλεμετάκη, Υποδιευθύντρια Μεταφορών Επικινδύνων Υλικών & θεμάτων Χ.Μ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την 08/04/2011, ημέρα Παρασκευή,  ή με download.

Ανακοίνωση Προκήρυξης Έντυπου_Υλικού

Προμήθεια Έντυπου Υλικού -Πρόσκληση_Προσφορών

Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών_Έντυπα

Διόρθωση στοιχείου Τεχνικών_Προδιαγραφών

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για την Β’ φάση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χανίων»

  • ΔΕΔΙΣΑ
  • Διακηρύξεις Διαγωνισμών, Νέα / Ανακοινώσεις
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για την Β’ φάση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χανίων»

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό, κατά την ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για την Β’ φάση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χανίων», προϋπολογισμού 238.500,00 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων»

Αριθμός Προκήρυξης: 04/2011 – Λήξη 27/04/2011

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό, κατά την ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», προϋπολογισμού 964.650,00 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΑΣΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΑΣΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΑΣΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΑΣΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΑΣΑ

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού – ΕΛΗΞΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 1 «Προμήθεια κάδων, Ηλεκτροκίνητων οχημάτων και Δορυφορικών Απορριμματοφόρων»

της πράξης  «Δράσεις διαλογής και ανακύκλωσης παραγομένων απορριμμάτων: Συλλογή πόρτα – πόρτα»

στο πλαίσιο του
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Προκήρυξη 2/2011

Η  Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμος Εταιρεία (ΟΤΑ) (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (OTA)) με την αρ. 06/28-01-2011 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ανακυκλώσιμων και μη, προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα χιλιάδων και εκατόν σαράντα δύο ευρώ (260.142,00 €) (στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται, να υποβάλλει σχετική προσφορά. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Τ.Π.Α και από εθνικούς πόρους.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους. Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην οικεία Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) (Γρηγορίου Ε’ 50, Τ.Κ. 73135, 4ος όροφος), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00.

Η προθεσμία για την παραλαβή της παρούσας προκήρυξης από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011. Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, Τ.Κ. 73135, 4ος όροφος, αυτοπροσώπως ή με Courier ή με εκπρόσωπο, που έχει τα στοιχεία της εταιρείας.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής των συμβατικών τευχών της προκήρυξης (με αποστολή της αιτήσεως παραλαβής στο τηλεομοιότυπο (fax) 2821083400)

Λήξη: 14/03/2011 – Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών:

“Για τη σύναψη σύμβασης πώλησης διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων μεταλλικών υλικών”

Λήψη

Scroll to top