Μήνας: Ιούνιος 2013

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 59/26-06-2013 Απόφαση του ∆.Σ. της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), ο Πρόχειρος ∆ιαγωνισμός «Προμήθεια και εγκατάσταση υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος» που επρόκειτο να διενεργηθεί στις 2/7/2013, αναβάλλεται. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε ημερομηνία που θα οριστεί με νεώτερη Απόφαση του ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύμβουλος
∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

Βασίλειος Καστρινάκης

 

Λήψη σε μορφή PDF

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 22/07/2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΤΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68680/73/Β/09/25 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 73524558000

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1297/6-6-2014

Μετά από την 59/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) και τον διακριτικό τίτλο ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.), η οποία ελήφθη στην συνεδρίαση της 5-6-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 και το άρθρο  18 του καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην 6η Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 30-6-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’, αρ.50, 4ος όροφος, με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα:

  1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τέταρτης εταιρικής χρήσης, από 1-1-2013 έως την 31-12-2013, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών.
  2. Επικύρωση πεπραγμένων Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών της Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης για την τέταρτη εταιρική χρήση από 1-1-2013 έως την 31-12-2013.
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014, καθώς και έγκριση της αμοιβής των.
  4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2013 και προέγκριση των εν λόγω αμοιβών για τη χρήση 2014.
  5. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου .
  6. Ενημέρωση μετόχων, διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για την λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10-7-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21-7-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, τα δε θέματα της ημερησίας διάταξης θα παραμείνουν τα ίδια.

Χανιά 6-6-2014
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.  &   Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε.  (ΟΤΑ)

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Scroll to top