Μήνας: Σεπτέμβριος 2014

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 15/10/2014

για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων – Υποέργο 4: Προμήθεια εξοπλισμού για τη Διαλογή στην Πηγή οργανικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΕΡΓΟ_4

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ_4 ΤΜΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ_4 ΤΜΗΜΑ Β

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ_4_NEW

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ_4

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ_4

 

∆ιευκρινήσεις επί των Τευχών ∆ημοπράτησης του διαγωνισμού: ερώτηση

∆ιευκρινήσεις επί των Τευχών ∆ημοπράτησης του διαγωνισμού: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 2: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 2: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 3: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 3: απάντηση

Διόρθωση επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού

Scroll to top