Μήνας: Οκτώβριος 2014

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 2/12/2014

για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων – Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα»

Έντυπα Προκήρυξης

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 2: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 2: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 3: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 3: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 4: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 4: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 5: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 5: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 6: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 6: απάντηση

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 25/11/2014

για το έργο: «Απαιτούμενες Η/Μ Εγκαταστάσεις για την ολοκλήρωση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων»

Έντυπα Προκήρυξης

Σχέδια

Όσοι παραλαμβάνουν τα Τεύχη του Διαγωνισμού με μεταφορά του αρχείου («download») από την ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), πρέπει να αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία (fax) στο +30 28210 83400 τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ., fax), με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ με αριθμό Προκήρυξης 12/2014», για να μπορεί να λάβουν γνώση συμπληρωματικών πληροφοριών, διευκρινίσεων κ.λ.π. για το διαγωνισμό που ενδεχομένως δοθούν από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) προς όσους έλαβαν τεύχη, καθώς επίσης και για να μπορεί να γνωστοποιηθεί σε αυτούς η τυχόν νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού σε περίπτωση που δε διεξαχθεί η δημοπρασία την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 της Προκήρυξης ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά.

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση, με πιθανούς προμηθευτές, από 21/10/2014 μέχρι και 04/11/2014, των Τεχνικών Προδιαγραφών των ειδών που αφορούν το διαγωνισμό «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Γαύδου και συνοδά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων – Υποέργο 4: Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων»

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή παρατηρήσεων και προτάσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του ανωτέρω διαγωνισμού από τους φορείς της αγοράς, αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, καθώς και στην ενημέρωση των οικονομικών φορέων για τα σχέδια και τις απαιτήσεις του εν λόγω διαγωνισμού.

Οι παρατηρήσεις / προτάσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, μέχρι και την ημέρα λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηdedisa@dedisa.gr.
Επισυνάπτεται το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών του ανωτέρω διαγωνισμού, ο Προϋπολογισμός αυτού, καθώς και το υπόδειγμα για την υποβολή των παρατηρήσεων / προτάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά, τηλ. 28210 91888, fax 28210 83400, e-mail: karabatsakis@dedisa.gr, αρμόδιος Ηρακλής Καραμπατσάκης, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας.

Υπόδειγμα Υποβολής Παρατηρήσεων – Προτάσεων

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

Scroll to top