Μήνας: Σεπτέμβριος 2015

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση των Αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση των Αποβλήτων (EWWR) είναι μια πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Ενθαρρύνει ένα ευρύ φάσμα κοινού (δημόσιες αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς, καθώς και τους ίδιους τους πολίτες) να εμπλακούν.

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση των Αποβλήτων θα διεξαχθεί στο διάστημα από 21 – 29 Νοεμβρίου 2015.

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Μείωση των Αποβλήτων πρέπει να έχουν σχέση με τα 3R: Reduce (μείωση των απορριμμάτων, Reuse (επαναχρησιμοποίηση προϊόντων), Recycle (ανακύκλωση υλικών). Τα 3R αντιπροσωπεύουν τις επιλογές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά προτεραιότητα κατά την εκπόνηση μιας στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση των Αποβλήτων θα εστιάσει στην μείωση της παραγωγής αποβλήτων στην πηγή ως πεδίο εφαρμογής των Θεματικών Ημερών Πρόληψης 2015: DEMATERIALISATION – DOING MORE WITH LESS! (ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ!). Αποϋλοποίηση σημαίνει τη χρήση λιγότερων ή καθόλου υλικών διατηρώντας το ίδιο επίπεδο λειτουργικότητας για το χρήστη. Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει δύο πτυχές: τη μετάβαση από τα προϊόντα στις υπηρεσίες και τη βελτιωμένη χρήση των υλικών. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.ewwr.eu/en/support/prevention-thematic-days-2015.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ανέλαβε και φέτος το ρόλο του συντονιστή των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων που θα υποβληθούν.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.ewwr.eu. Η υποβολή προτάσεων για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση των Αποβλήτων γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ewwr.eu/register.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται έως τις 12 Νοεμβρίου 2015 23:59!

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ):
τηλ.: 28210 91888 (εσωτ. 106), υπεύθυνος Ηρακλής Καραμπατσάκης.
e-mail: karabatsakis@dedisa.gr.

Η EWWR 2015 τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ευρωπαικό Κοινοβούλιο

Scroll to top