Μήνας: Μάρτιος 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για το ΧΥΤΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/03/2022, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρωτογενές 839

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΜΑΚ) ΧΑΝΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ (ΕΙΔΟΣ) 2: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ” (Κωδικός CPV: 34144710-8)

  • ΔΕΔΙΣΑ
  • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΜΑΚ) ΧΑΝΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ (ΕΙΔΟΣ) 2: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ” (Κωδικός CPV: 34144710-8)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/03/2022, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2022:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 01.2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2022:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 01.2022

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 01/2022:

ΕΕΕΣ 01.2022

ΕΕΕΣ 01.2022_signed

Scroll to top