Μήνας: Ιούνιος 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια ελαιολιπαντικών για της ανάγκες της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, ότι ακυρώνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών (με αρ. πρωτ. 1885/30-6-2022 και ΑΔΑΜ: 22PROC010816778) για την προμήθεια ελαιολιπαντικών, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, λόγω παραλείψεων στις τεχνικές παραμέτρους καθώς και τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου.

Η πρόσκληση θα συνταχθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και η διαδικασία θα επαναληφθεί σε σύντομο διάστημα, ενώ δεν θα γίνει αποσφράγιση των φακέλων που έχουν υποβληθεί, οι οποίοι και παραμένουν στην διάθεση των οικονομικών φορέων που τους υπέβαλαν.

Για την εν λόγω πρόσκληση ακολουθήθηκε η διαδικασία ματαίωσης μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ την 30/6/2022.

 

 

Πρόσκληση_Προμήθεια ελαιολιπαντικών

 

 

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης (αποκομιδής, επεξεργασίας, διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων”, κωδικοί CPV 90513000-6: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων, 90511100-3: Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων

  • ΔΕΔΙΣΑ
  • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης (αποκομιδής, επεξεργασίας, διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων”, κωδικοί CPV 90513000-6: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων, 90511100-3: Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25-07-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 10/2022, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 163446

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

4_2022-OJS119-335786-el Δημοσιευμένη ΕΕ Προκήρυξη 10_2022_protocol_ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

5_ 10_2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _signed_protocol_ΚΗΜΔΗΣ_compressed

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ):

espd-request-v2_signed

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝσι-1.pdf

2190.2022_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 09-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 09/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 08-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 08/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 07-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 07/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ LDPE-PE Film ΥΛΙΚΟΥ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 06-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ LDPE-PE Film ΥΛΙΚΟΥ για 2022-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 06/2022

Scroll to top