Μήνας: Ιούλιος 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Συμμετέχω!” στην «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ» της Πράξης «Συμμετέχω!» με Κωδικό ΟΠΣ 5089184

  • ΔΕΔΙΣΑ
  • Διακηρύξεις Διαγωνισμών, Νέα / Ανακοινώσεις
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Συμμετέχω!” στην «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ» της Πράξης «Συμμετέχω!» με Κωδικό ΟΠΣ 5089184

(CPV): 79340000-9 (Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ) και συμπληρωματικού 92111200-4 (Παραγωγή διαφημιστικών).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11-08-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11/2022, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 169043

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αναρτημένη ΚΗΜΔΗΣ Περίληψη Διακήρυξης 11_2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αναρτημένη ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξη 11_2022

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ): 5089184 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΕΕΣ_signed

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Aitima_Dieykrinisewn_DEDISA_s

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Aitima_Dieykrinisewn_DEDISA_s – Απάντηση F Akr. Ant_signed

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

21. Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης – Συμμετέχω_signed

21. Τεχνική Περιγραφή Συμμετέχω- Επικοινωνιακό Πρόγραμμα επενδ. προτ. 6α ΣΒΑΑ RECODE

24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς

24. αρ. πρωτ. 920.21 Προσφορά για δράσεις επικοινωνίας

24. αρ. πρωτ. 937.21 Προσφορά δράσεων επικοινωνιακού προγράμματος

31. Diakirixi

31. Parartima I Φυσικό Οικονομικό Αντικείμενο

3183.20 Σύμβαση ENVIROPLAN για υποβολή πρότασης για δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων

Συμμετέχω – Προϋπολογισμός

Συμμετέχω- Επικοινωνιακό Πρόγραμμα επενδ. προτ. 6α ΣΒΑΑ RECODE

Scroll to top