Ανάκτηση

Η ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών παρατείνει τον χρόνο ζωής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.), μειώνει το κόστος της τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, αυξάνει τα έσοδα της επιχείρησης και ωφελεί σημαντικά και πολυεπίπεδα το περιβάλλον.Ειδικές πρέσες συμπιέζουν και δεματοποιούν τα χρήσιμα αυτά υλικά, για την φόρτωση και την μεταφορά τους στις βιομηχανίες ανακύκλωσης.

 

Με το δίκτυο διαλογής στην πηγή, των μπλέ και κίτρινων κάδων, αλλά και με τον διαχωρισμό των σύμμεικτων απορριμμάτων φιλοδοξούμε στο τέλος του 2006, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της μονά-δας, να εκτρέψουμε από τον Χ.Υ.Τ. και να ανακτήσουμε για ανακύκλωση:

  • 6.000 τόνους χαρτιού
  • 1.000 τόνους πλαστικών
  • 1.000 τόνους μετάλλων
  • 500 τόνους γυαλιού

 

Οι ποσότητες αυτές αποτελούν το 26,3% των ανακυκλώσιμων υλικών ( χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί ) ή το 10,6% του συνόλου των απορριμμάτων.
Από την υποδοχή ο χειριστής αφήνει τα απορρίμματα στους σχίστες που με ένα σύστημα ταινιόδρομων ξεκινούν την διαδρομή τους μέσα στο εργοστάσιο.

Ο ποσοτικός στόχος της ΔΕΔΙΣΑ για την ανάκτηση των υλικών ανακύκλωσης – συσκευασιών, προσεγγίζει συστηματικά τις εθνικές και κοινοτικές απαιτήσεις, περί ανακύκλωσης τουλάχιστον του 50% κβ.Εμπειροι εργαζόμενοι στη διαλογή και ακούραστοι μαγνήτες, ξεδιαλέγουν και διαχωρίζουν από τους κινούμενους ταινιόδρομους τα χρήσιμα υλικά.

Με τα κόσκινα, πρωτοβάθμια (250 mm) και δευτεροβάθμια (70 mm), διαχωρίζονται στα ζυμώσιμα υλικά που οδηγούνται στις δεξαμενές κομποστοποίησης και στα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα που οδεύουν στην χειροδιαλογή, τους μαγνήτες και τις πρέσες.
Η ποσότητα αυτή αποτελεί το 46,5% των ζυμώσιμων υλικών ή του 14,75% του συνόλου των απορριμμάτων.

Ο ποσοτικός στόχος της ΔΕΔΙΣΑ για την μείωση του βιοαποδομήσιμου μέρους των απορριμμάτων καλύπτει τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 99/31 όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο.Η εκτροπή των βιοαποδομήσιμων από τον ΧΥΤ αυξάνει τον χρόνο ζωής του, δημιουργεί ένα χρήσιμο οργανικό υλικό με εμπορική αξία που ωφελεί στο περιβάλλον.

Φιλοδοξούμε στο τέλος του 2006, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ε.Μ.Α.Κ., να εκτρέψουμε από τον Χ.Υ.Τ. και να ανακτήσουμε 15.000 τόνους ζυμώσιμων υλικών για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.

Scroll to top