Συντάκτης: webmaster

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) τροχοφόρου φορτωτή, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, προϋπολογισμού 185.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/11/2017 και ώρα 14.30.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08-2017_signed

ΤΕΥΔ 08-2017

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩN

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016

 • webmaster
 • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Απολογισμός Οικονομικών καταστάσεων ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) 2016

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο κάνοντας κλικ εδώ.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, προϋπολογισμού 170.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/08/2017, 14:30 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩN

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

LIFE+

 • webmaster
 • LIFE+
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο LIFE+

Στο δυσεπίλυτο πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων, ο δρόμος για μια αποτελεσματική στρατηγική περνάει από την πρόληψη της παραγωγής τους. Πάνω σε αυτήν τη θεωρητική πλατφόρμα, που προωθείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, στηρίζεται το τριετές Έργο LIFE «WASP Tool- Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Οκτώβριο του 2011.

Κύριος στόχος του είναι να συνδράμει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην επιλογή και την εφαρμογή της καταλληλότερης στρατηγικής για την Πρόληψη των Αποβλήτων μέσω της ανάπτυξης ενός έμπειρου συστήματος, και παράλληλα, να αναπτύξει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αναγκαιότητα και τους τρόπους μείωσης των αποβλήτων που παράγουν.

Αν και έχει περάσει μόλις 1 χρόνος από την έναρξη του Έργου, η Ομάδα Διαχείρισής του έχει αναπτύξει ή/και ολοκληρώσει σημαντικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα:

 • Έχει συμμετάσχει στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση Απορριμμάτων- 2011», μία διοργάνωση για την ενημέρωση και την ενεργοποίηση των πολιτών σχετικά με τη μείωση αποβλήτων (www.ewwr.eu). Για το 2012, έχει αναλάβει τη διοργάνωση της στην Ελλάδα.
 • Διοργάνωσε εκδήλωση για τη μείωση αποβλήτων των τροφών στην Κύπρο: Σε συνεργασία με την Τεχνική Σχολή Σεφ στο Παραλίμνι της Κύπρου, διοργανώθηκε επίδειξη προετοιμασίας παραδοσιακών γευμάτων με φαγητά που συνήθως περισσεύουν από ένα γεύμα.
 • Πραγματοποίησε επίδειξη της διεργασίας της οικιακής κομποστοποίησης στο 8ο Δημοτικό σχολείο των Χανιών στην Κρήτη.
 • Ανέπτυξε την ιστοσελίδα του Έργου http://galaxy.hua.gr/~WASPtool), στην οποία παρουσιάζεται το Έργο, αλλά και πληροφορίες για την Πρόληψη Αποβλήτων.
 • Ξεκίνησε τις εργασίες για την ανάπτυξη του WASP Tool, ενός εργαλείου – συστήματος το οποίο θα χρησιμοποιεί η τοπική αυτοδιοίκηση για να επιλέγει σε ποιες δράσεις θα προβεί προκειμένου να μειώσουν οι δημότες της τα απόβλητα που παράγουν. Τέτοιες δράσεις θα μπορούσαν να είναι η οικιακή κομποστοποίηση, εκστρατείες εναντίον της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, η αποφυγή χρήσης σακούλας μίας χρήσης, η επισκευή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών.
 • Παρουσίαση του Έργου και των αποτελεσμάτων του σε Ημερίδες και Συνέδρια σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων.

Το Έργο WASP Tool εφαρμόζεται στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης LIFE+.

Ανάδοχοι του έργου είναι το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (συντονιστής), η Διαδημοτική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης, η ΕΠΕΜ, η ENVITECH και ο Δήμος Παραλιμνίου της Κύπρου.

LIFE+2010

 • webmaster
 • LIFE+
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο LIFE+2010

Στο δυσεπίλυτο πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων, ο δρόμος για μια αποτελεσματική στρατηγική περνάει από την πρόληψη της παραγωγής τους. Πάνω σε αυτήν τη θεωρητική πλατφόρμα, που προωθείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, στηρίζεται το τριετές Έργο LIFE «WASP Tool- Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Οκτώβριο του 2011.

Κύριος στόχος του είναι να συνδράμει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην επιλογή και την εφαρμογή της καταλληλότερης στρατηγικής για την Πρόληψη των Αποβλήτων μέσω της ανάπτυξης ενός έμπειρου συστήματος, και παράλληλα, να αναπτύξει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αναγκαιότητα και τους τρόπους μείωσης των αποβλήτων που παράγουν.

Αν και έχει περάσει μόλις 1 χρόνος από την έναρξη του Έργου, η Ομάδα Διαχείρισής του έχει αναπτύξει ή/και ολοκληρώσει σημαντικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα:

 • Έχει συμμετάσχει στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση Απορριμμάτων- 2011», μία διοργάνωση για την ενημέρωση και την ενεργοποίηση των πολιτών σχετικά με τη μείωση αποβλήτων (www.ewwr.eu). Για το 2012, έχει αναλάβει τη διοργάνωση της στην Ελλάδα.
 • Διοργάνωσε εκδήλωση για τη μείωση αποβλήτων των τροφών στην Κύπρο: Σε συνεργασία με την Τεχνική Σχολή Σεφ στο Παραλίμνι της Κύπρου, διοργανώθηκε επίδειξη προετοιμασίας παραδοσιακών γευμάτων με φαγητά που συνήθως περισσεύουν από ένα γεύμα.
 • Πραγματοποίησε επίδειξη της διεργασίας της οικιακής κομποστοποίησης στο 8ο Δημοτικό σχολείο των Χανιών στην Κρήτη.
 • Ανέπτυξε την ιστοσελίδα του Έργου http://galaxy.hua.gr/~WASPtool), στην οποία παρουσιάζεται το Έργο, αλλά και πληροφορίες για την Πρόληψη Αποβλήτων.
 • Ξεκίνησε τις εργασίες για την ανάπτυξη του WASP Tool, ενός εργαλείου – συστήματος το οποίο θα χρησιμοποιεί η τοπική αυτοδιοίκηση για να επιλέγει σε ποιες δράσεις θα προβεί προκειμένου να μειώσουν οι δημότες της τα απόβλητα που παράγουν. Τέτοιες δράσεις θα μπορούσαν να είναι η οικιακή κομποστοποίηση, εκστρατείες εναντίον της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, η αποφυγή χρήσης σακούλας μίας χρήσης, η επισκευή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών.
 • Παρουσίαση του Έργου και των αποτελεσμάτων του σε Ημερίδες και Συνέδρια σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων.

Το Έργο WASP Tool εφαρμόζεται στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης LIFE+.

Ανάδοχοι του έργου είναι το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (συντονιστής), η Διαδημοτική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης, η ΕΠΕΜ, η ENVITECH και ο Δήμος Παραλιμνίου της Κύπρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ αναζητεί προσφορές για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες τις, για την περίοδο ενός έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ φάκελο υποβολής προσφοράς που θα περιέχει:
Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ ή Πτυχίο ΑΤΕΙ και Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος.
Οικονομική Προσφορά υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με αναγραφή του ποσού ολογράφως και αριθμητικά.
Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας-εργασίας για την οποία υποβάλλουν προσφορά.
Ο εκ του νόμου συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης είναι 380 ώρες.
Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, η επωνυμία, η διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη), το τηλέφωνο, το fax και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του προσφέροντος.
Η υποβολή του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ ή να έχει σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8/7/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την αρμόδια υπάλληλο Γαγάνη Ερωφίλη στα τηλέφωνα 2821087775 και 2821091888 αντίστοιχα, καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας της Επιχείρησης. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.dedisa.gr και θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα.
Ο Πρόεδρος ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Δήμαρχος Χανίων

Προκήρυξη Πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Πλαστικών Υλικών για το 2017

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Πλαστικών Υλικών για το 2017. (3/5/2017)

Προκήρυξη Πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Πλαστικών Υλικών για το 2017

Προκήρυξη Πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Χάρτινων Υλικών και Τετραπάκ για το 2017

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Χάρτινων Υλικών και Τετραπάκ για το 2017. (28/4/2017)

Προκήρυξη Πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Χάρτινων Υλικών και Τετραπάκ για το 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (01-03-2017)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», προϋπολογισμού 25.000,00 Ευρώ και για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 01/03/2017)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ-ΤΕΥΔ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01-2017_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ-ΤΕΥΔ

Αίτημα διευκρινήσεων_1

Απάντηση στο αίτημα διευκρινήσεων_1

Αίτημα_διευκρινήσεων_2

Απάντηση_στο_αίτημα_διευκρινήσεων_2

Scroll to top