Συντάκτης: webmaster

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 17/02/2015

για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Γαύδου»

Έντυπο Προκήρυξης

Ενημέρωση για το διαγωνισμό

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 2/12/2014

για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων – Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα»

Έντυπα Προκήρυξης

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 2: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 2: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 3: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 3: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 4: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 4: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 5: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 5: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 6: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 6: απάντηση

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 25/11/2014

για το έργο: «Απαιτούμενες Η/Μ Εγκαταστάσεις για την ολοκλήρωση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων»

Έντυπα Προκήρυξης

Σχέδια

Όσοι παραλαμβάνουν τα Τεύχη του Διαγωνισμού με μεταφορά του αρχείου («download») από την ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), πρέπει να αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία (fax) στο +30 28210 83400 τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ., fax), με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ με αριθμό Προκήρυξης 12/2014», για να μπορεί να λάβουν γνώση συμπληρωματικών πληροφοριών, διευκρινίσεων κ.λ.π. για το διαγωνισμό που ενδεχομένως δοθούν από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) προς όσους έλαβαν τεύχη, καθώς επίσης και για να μπορεί να γνωστοποιηθεί σε αυτούς η τυχόν νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού σε περίπτωση που δε διεξαχθεί η δημοπρασία την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 της Προκήρυξης ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά.

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση, με πιθανούς προμηθευτές, από 21/10/2014 μέχρι και 04/11/2014, των Τεχνικών Προδιαγραφών των ειδών που αφορούν το διαγωνισμό «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Γαύδου και συνοδά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων – Υποέργο 4: Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων»

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή παρατηρήσεων και προτάσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του ανωτέρω διαγωνισμού από τους φορείς της αγοράς, αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, καθώς και στην ενημέρωση των οικονομικών φορέων για τα σχέδια και τις απαιτήσεις του εν λόγω διαγωνισμού.

Οι παρατηρήσεις / προτάσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, μέχρι και την ημέρα λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηdedisa@dedisa.gr.
Επισυνάπτεται το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών του ανωτέρω διαγωνισμού, ο Προϋπολογισμός αυτού, καθώς και το υπόδειγμα για την υποβολή των παρατηρήσεων / προτάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά, τηλ. 28210 91888, fax 28210 83400, e-mail: karabatsakis@dedisa.gr, αρμόδιος Ηρακλής Καραμπατσάκης, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας.

Υπόδειγμα Υποβολής Παρατηρήσεων – Προτάσεων

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 15/10/2014

για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων – Υποέργο 4: Προμήθεια εξοπλισμού για τη Διαλογή στην Πηγή οργανικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΕΡΓΟ_4

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ_4 ΤΜΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ_4 ΤΜΗΜΑ Β

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ_4_NEW

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ_4

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ_4

 

∆ιευκρινήσεις επί των Τευχών ∆ημοπράτησης του διαγωνισμού: ερώτηση

∆ιευκρινήσεις επί των Τευχών ∆ημοπράτησης του διαγωνισμού: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 2: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 2: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 3: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 3: απάντηση

Διόρθωση επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 09/07/2014

για το έργο «Προμήθεια ελαστικών»

Περίληψη

Μελέτη

Προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΤΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68680/73/Β/09/25 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 73524558000

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1100

Μετά από την 52/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) και τον διακριτικό τίτλο Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.), η οποία ελήφθη στην συνεδρίαση της 4-6-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 και το άρθρο  18 του καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην 5η Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 10-7-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’, αρ.50, 4ος όροφος, με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα:

  1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρίτης εταιρικής χρήσης, από 1-1-2012 έως την 31-12-2012, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών.
  2. Επικύρωση πεπραγμένων Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών της Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης για την τρίτη εταιρική χρήση από 1-1-2012 έως την 31-12-2012.
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-1-2013 έως 31-12-2013, καθώς και έγκριση της αμοιβής των.
  4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2012 και προέγκριση των εν λόγω αμοιβών για τη χρήση 2013.
  5. Ενημέρωση μετόχων, διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για την λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24-7-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9-8-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, τα δε θέματα της ημερησίας διάταξης θα παραμείνουν τα ίδια.

Χανιά 5-6-2013
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.)
Ο Πρόεδρος
Καστρινάκης Βασίλειος

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 11/6/2014

για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων – Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

1164.14

1165.14

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 14/04/2014

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ασφάλειες Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου»

Περίληψη

Μελέτη

Προκήρυξη

Ερώτημα

Απάντηση

Ερώτημα

Απάντηση

Scroll to top