Διακηρύξεις Διαγωνισμών

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης (αποκομιδής, επεξεργασίας, διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων”, κωδικοί CPV 90513000-6: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων, 90511100-3: Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04/2022, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 161178

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

2022-OJS100-277269-el Δημοσιευμένη Προκήρυξη 04_2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

04_2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ):

espd-request-v2 04_2022_signed

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 101/2022 (ΑΔΑ: ΨΨΞ7ΟΡ26-ΩΡΖ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ:

ΨΨΞ7ΟΡ26-ΩΡΖ

2022-OJS113-319182-el

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων)” (Κωδικός 90531000: Υπηρεσίες διαχείρισης χωματερής)

  • ΔΕΔΙΣΑ
  • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων)” (Κωδικός 90531000: Υπηρεσίες διαχείρισης χωματερής)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 05/2022, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 159821

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

2022-OJS098-269970-el Δημοσιευμένη Προκήρυξη 05_2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

05_2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ):

ΕΕΕΣ 05_2022_signed

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια Μασκών για της ανάγκες της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/4/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ ΑΡ. ΠΡ. 993

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 26/04/2022 και ώρα 14.30

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΜΑ 02.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_Ψ247ΟΡ26-95Η

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για το ΧΥΤΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/03/2022, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρωτογενές 839

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΜΑΚ) ΧΑΝΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ (ΕΙΔΟΣ) 2: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ” (Κωδικός CPV: 34144710-8)

  • ΔΕΔΙΣΑ
  • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΜΑΚ) ΧΑΝΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ (ΕΙΔΟΣ) 2: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ” (Κωδικός CPV: 34144710-8)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/03/2022, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2022:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 01.2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2022:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 01.2022

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 01/2022:

ΕΕΕΣ 01.2022

ΕΕΕΣ 01.2022_signed

Scroll to top