Δημοσιευτέες Πράξεις Και Στοιχεία (Ν.4072/2012)

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στους εργαζόμενους κ. Γελασάκη Μιχαήλ, κα. Γιαννίκου Ευαγγελία και κ. Ξεκουκουλωτάκη Αντώνιο καθώς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους βρήκαν μέσα σε κάδο μια ταυτότητα και δυο πιστωτικές κάρτες τα οποία παρέδωσαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων. Για την εντιμότητα και την ευσυνειδησία τους, τους απονεμήθηκε εύφημος μνεία κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή κ. Πατεράκη Κωνσταντίνου και απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιου της επιχείρησης.

Αισθανόμαστε υπερηφάνεια και ικανοποίηση για τους εργαζόμενους μας, οι οποίοι αδιαμφισβήτητα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Κάθε παρόμοια πράξη ξεχωρίζει ηθικά και συντελεί στην ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης.

Παρουσίαση του Προέδρου της ΔΕΔΙΣΑ με τίτλο: Καθαριότητα και Ανακύκλωση: Έχουν σχέση με τον Βιώσιμο Τουρισμό;

Presentation by the President of DEDISA with title: Cleanliness and Recycling: Are they related to Sustainable Tourism?

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στις 14 Οκτωβρίου 2022, το φόρουμ «CREaTE: Ένα Βιώσιμο Μέλλον για τον Τουρισμό» το οποίο διοργανώθηκε από  τον Δήμο Χανίων και τη Bespoke Communications, με την υποστήριξη του ΕΟΤ.

Στο φόρουμ συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (ΟΤΑ), κ. Τσουπάκης Μιχαήλ με σχετική παρουσίαση. Συγκεκριμένα, στην παρουσίαση του πραγματεύτηκε τη σχέση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με τον Βιώσιμο Τουρισμό.

Αρχικά αναφέρθηκε στη σημασία της ανακύκλωσης και στο πως ο τουριστικός τομέας επηρεάζει την παραγωγή αποβλήτων. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα βασικών δράσεων που μπορούν να εφαρμοστούν από τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και επερχόμενες υποχρεώσεις τους. Tέλος, στην ομιλία αναφέρθηκαν καλά παραδείγματα δράσεων της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και του Δήμου Χανίων, αναφορικά στην χωριστή συλλογή και τη Διαλογή στη Πηγή (ΔσΠ), καθώς και σε επερχόμενες δράσεις ΔσΠ και ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης, που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα.

«Μόνο μέσα από την πλήρη και στενή συνεργασία Δήμου, φορέων, επαγγελματιών και πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Ανακύκλωσης και Καθαριότητας θα φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο, έναν βιώσιμο τουρισμό».

 

On Friday, October 14, the forum “CREaTE: A Sustainable Future for Tourism”, organized by the Municipality of Chania and Bespoke Communications, with the support of the Greek National Tourism Organization, was successfully completed.

The President of DEDISA S.A (OTA), Mr. Tsoupakis Michael, participated in the forum with presentation. Ιn his presentation, discusses the relationship between Cleanliness, Recycling and Sustainable Tourism.

At the beginning, the importance of recycling and how the tourism affects waste production at Chanea Municipality are explained. Examples of key actions that can be implemented by tourism businesses for proper waste management and waste reduction are mentioned. Also, there are references to upcoming obligations for tourist businesses in accordance with the Greek law. Finally, good practices regarding the separate collection of waste and waste separation at source by the Inter-municipal Solid Waste Management Enterprise [DEDISA S.A. (OTA)] and the Municipality of Chania, as well as upcoming awareness-raising actions, which are directly related to the local tourism industry are mentioned.

«Only through the cooperation of the Municipality, institutions, professionals and citizens on issues of environmental management, Recycling and Cleanliness will we achieve the desired goal, a sustainable tourism».

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια ελαιολιπαντικών για της ανάγκες της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, ότι ακυρώνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών (με αρ. πρωτ. 1885/30-6-2022 και ΑΔΑΜ: 22PROC010816778) για την προμήθεια ελαιολιπαντικών, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, λόγω παραλείψεων στις τεχνικές παραμέτρους καθώς και τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου.

Η πρόσκληση θα συνταχθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και η διαδικασία θα επαναληφθεί σε σύντομο διάστημα, ενώ δεν θα γίνει αποσφράγιση των φακέλων που έχουν υποβληθεί, οι οποίοι και παραμένουν στην διάθεση των οικονομικών φορέων που τους υπέβαλαν.

Για την εν λόγω πρόσκληση ακολουθήθηκε η διαδικασία ματαίωσης μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ την 30/6/2022.

 

 

Πρόσκληση_Προμήθεια ελαιολιπαντικών

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 09-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 09/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 08-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 08/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 07-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 07/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ LDPE-PE Film ΥΛΙΚΟΥ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 06-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ LDPE-PE Film ΥΛΙΚΟΥ για 2022-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 06/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια Σακούλων Απορριμμάτων για της ανάγκες της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 29 Απρίλιου 2022 και ώρα 14:30 π.μ.

Πρόσκληση_Προμήθεια σακούλων απορριμμάτων.pdf

Scroll to top