Δημοσιευτέες Πράξεις Και Στοιχεία (Ν.4072/2012)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια ελαιολιπαντικών για της ανάγκες της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, ότι ακυρώνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών (με αρ. πρωτ. 1885/30-6-2022 και ΑΔΑΜ: 22PROC010816778) για την προμήθεια ελαιολιπαντικών, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, λόγω παραλείψεων στις τεχνικές παραμέτρους καθώς και τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου.

Η πρόσκληση θα συνταχθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και η διαδικασία θα επαναληφθεί σε σύντομο διάστημα, ενώ δεν θα γίνει αποσφράγιση των φακέλων που έχουν υποβληθεί, οι οποίοι και παραμένουν στην διάθεση των οικονομικών φορέων που τους υπέβαλαν.

Για την εν λόγω πρόσκληση ακολουθήθηκε η διαδικασία ματαίωσης μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ την 30/6/2022.

 

 

Πρόσκληση_Προμήθεια ελαιολιπαντικών

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 09-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 09/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 08-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 08/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 07-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 07/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ LDPE-PE Film ΥΛΙΚΟΥ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 06-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ LDPE-PE Film ΥΛΙΚΟΥ για 2022-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 06/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια Σακούλων Απορριμμάτων για της ανάγκες της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 29 Απρίλιου 2022 και ώρα 14:30 π.μ.

Πρόσκληση_Προμήθεια σακούλων απορριμμάτων.pdf

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την σύναψη σύμβασης με τίτλο ‘Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων’

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών:
28/6/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μμ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019

Κατεβάστε το έγγραφο εδώ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019

Scroll to top