Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια Μασκών για της ανάγκες της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/4/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ ΑΡ. ΠΡ. 993

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 26/04/2022 και ώρα 14.30

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΜΑ 02.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_Ψ247ΟΡ26-95Η

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για το ΧΥΤΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/03/2022, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρωτογενές 839

Scroll to top