Υποστήριξη ΟΤΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στο πλαίσιο εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, σε ότι αφορά στο σύνολο των φάσεων της διαχείρισης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (εθνικών, τοπικών, ευρωπαϊκών και άλλων) με αντικείμενο τη συνεχή ανάπτυξη και υποστήριξη του ΠΕ.Σ.Δ.Α.,

  • εκπονεί μελέτες για την Βελτιστοποίηση του συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και την προμήθεια των κινητών ΣΜΑ σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,
  • διενεργεί διαγωνισμούς για την κατασκευή των έργων υποδομής, τις προμήθειες εξοπλισμού, την εκπόνηση μελετών και γενικά τη διεκπεραίωση όλων εκείνων των διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση και την εφαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α.,
  • επιβλέπει την υλοποίηση των παραπάνω μελετών και την κατασκευή των έργων υποδομής,
  • παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των ΟΤΑ σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και προστασίας του Περιβάλλοντος, όπως στη Σύνταξη και υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,
  • παρέχει υπηρεσίες σε τομείς σχετικούς με την καθαριότητα και τη διαχείριση των αποβλήτων εν γένει (μηχανική αποκομιδή, διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, όπως τα ογκώδη, κ.ά)
  • υποστηρίζει ή/και συμμετέχει στη διοργάνωση από τους ΟΤΑ εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και δράσεων για το περιβάλλον και την αειφορία.

Έκδοση Βεβαιώσεων Συμμετοχής (και ποσοτήτων) στο Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας ή/και άλλων Αποβλήτων (π.χ. ενδυμάτων/υποδημάτων, ΑΗΗΕ)
για πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και στο τηλ.: 2821091888 εσωτ. 104 (Δ/νση Εναλλακτικής Διαχείρισης)

Έκδοση Βεβαιώσεων Αποδοχής Αποβλήτων προς διαχείριση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
για πληροφορίες στα τηλ. 2821088766 και 2821088262 και στο τηλ.: 2821091888 εσωτ. 100 (Δ/νση ΧΥΤ).

Σταθμός Μεταφόρτωσης Σφακιά

Scroll to top