Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ

Η μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων είναι από τις σημαντικότερες υποδομές σε μια εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων. Η σωστή της λειτουργία, καθιστά ένα Χώρο Υγειονομικής Ταφής περιβαλλοντικά αποδεκτό ως προς την διαχείριση των στραγγισμάτων, ενώ η κακή λειτουργία τον μετατρέπει σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).
Τα στραγγίσματα και από τις δύο φάσεις του ΧΥΤΥ οδηγούνται προς τα αντίστοιχα αντλιοστάσια ανύψωσης των στραγγισμάτων. Ετησίως επεξεργάζονται 12.500 m3 στραγγισμάτων. Τα στραγγίσματα μέσω αντλιών οδηγούνται στις δεξαμενές εξισορρόπησης.
Τα αστικά λύματα που προέρχονται από τις καθημερινές χρήσεις των χώρων υγιεινής και εξυπηρέτησης του προσωπικού, καθώς και τα λύματα από τα πλυσίματα των δαπέδων και των μηχανημάτων, από το τμήμα υποδοχής των απορριμμάτων και από την μονάδα κομποστοποίησης, συλλέγονται με δίκτυο σωληνώσεων και καταλήγουν στο αντλιοστάσιο εκπλυμάτων. Στο αντλιοστάσιο αυτό υπάρχουν δύο υποβρύχιες αντλίες, δυναμικότητας 5,5 m3/hr, οι οποίες οδηγούν τα λύματα στη πρώτη δεξαμενή εξισορρόπησης.
Στις δύο δεξαμενές εξισορρόπησης, που έχουν χωρητικότητα 1.080 m3 και 1.155 m3 αντίστοιχα, πραγματοποιείται ομογενοποίηση των ρευμάτων των στραγγισμάτων και των λυμάτων του εργοστασίου και εξισορρόπηση της ροής.
Τα στραγγίσματα και τα λύματα αντλούνται, με σταθερή παροχή προς δύο δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας sequencing batch reactor (SBR) 570m3 έκαστη. Οι δύο αυτές δεξαμενές που λειτουργούν παράλληλα, αποτελούν αντιδραστήρες διαδοχικής φορτίσεως διαλείποντος έργου (sequencing batch reactor), είναι πλήρους αναμείξεως και περιλαμβάνουν όλα τα στάδια μιας συμβατικής βιολογικής επεξεργασίας, δηλαδή αερισμό, ανάμειξη, καθίζηση, απομάκρυνση των επεξεργασμένων και απομάκρυνση της ιλύος. Οι δεξαμενές είναι εξοπλισμένες με μετρητές pH, μετρητές αιωρούμενων στερεών, μετρητές διαλυμένου οξυγόνου για τον έλεγχο της βιολογικής επεξεργασίας και σταθμήμετρα για τον έλεγχο της στάθμης των δεξαμενών. Για τον αερισμό των στραγγισμάτων έχουν εγκατασταθεί σε κάθε δεξαμενή από τρεις αεριστήρες.

Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων Ε.Μ.Α.Κ.-Χ.Υ.Τ.Υ

Δεξαμενές θρόμβωσης- συσσωμάτωσης 70 m3 έκαστη

Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα από τις δεξαμενές SBR αντλούνται προς τις δεξαμενές κροκίδωσης. Η προσθήκη αντιδραστηρίων βοηθάει στην αποσταθεροποίηση των κολλοειδών σωματιδίων και τον σχηματισμό κροκίδων στο απόβλητο. Μετά από βάρυνση και καθίζηση που ακολουθεί, επιτυγχάνεται η απομάκρυνση των αιωρούμενων και κολλοειδών σωματιδίων. Η συγκεκριμένη διεργασία συμβάλλει στη μείωση των αιωρούμενων στερεών, των βαρέων μετάλλων, της θολερότητας, του χρώματος και του οργανικού φορτίου. Η χρήση της αυξάνει την απόδοση συστημάτων με φίλτρανση.
Η ιλύς που προκύπτει από τη διεργασία της κροκίδωσης οδηγείται σε φυγοκεντρικό διαχωριστήρα για την αφυδάτωσή της.

Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα μετά την έξοδο από τις δεξαμενές κροκίδωσης οδηγούνται σε διάταξη χημικής οξείδωσης. Η οξείδωση με χρήση οξειδωτικών και ρύθμιση του pH, χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση θειικών και θειωδών, φορμαλδεϋδών, κυανιδίων και φαινολών, την μείωση βακτηρίων και άλλων παθογόνων οργανισμών.
Ακολούθως μέσω αντλιών ξηρού τύπου οδηγούνται στην μονάδα του ενεργού άνθρακα.
Η μονάδα του ενεργού άνθρακα περιλαμβάνει:

  • ένα φίλτρο άμμου – ανθρακίτη, για την κατακράτηση των αιωρούμενων στερεών, το οποίο καθαρίζεται με αντίστροφη έκπλυση.
  • δύο φίλτρα ενεργού άνθρακα, παράλληλης λειτουργίας, μέσω των οποίων γίνεται η τριτοβάθμια επεξεργασία των στραγγισμάτων.

Στη συνέχεια, τα επεξεργασμένα στραγγίσματα καταλήγουν στην δεξαμενή αποθήκευσης – άρδευσης, απ’ όπου μέσω πιεστικού αντλητικού συγκροτήματος τροφοδοτούνται προς το δίκτυο άρδευσης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάγκη άρδευσης, υπερχειλίζουν από τη δεξαμενή άρδευσης προς την δεξαμενή επανακυκλοφορίας, απ’ όπου μέσω δύο αντλιών ξηρού τύπου επανακυκλοφορούν προς τον χώρο του ΧΥΤΥ.
Η περίσσεια ιλύος, που δημιουργείται στην βιολογική βαθμίδα, αντλείται στη δεξαμενή αποθήκευσης και πάχυνσης και στην συνέχεια η παχυμένη και χωνευμένη ιλύς τροφοδοτείται προς τον χώρο του ΧΥΤΥ.
Το έργο περιλαμβάνει επίσης ένα οικίσκο στον οποίο είναι εγκατεστημένο ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την αδιάλειπτη ηλεκτρική τροφοδοσία της εγκατάστασης και ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού όλης της εγκατάστασης.

Μονάδα Φυγοκεντρικού διαχωριστήρα

Μονάδα ενεργού άνθρακα

Scroll to top