Πεδίο δραστηριότητας

Η Βιώσιμη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα στις σύγχρονες κοινωνίες όπου κατατάσσεται και η χώρα μας. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την λύση ενός τέτοιου προβλήματος μεταξύ των οποίων:

– Η αυξητική τάση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων η οποία συναρτάται άμεσα με τα καταναλωτικά πρότυπα και την αύξηση του πληθυσμού (στα Χανιά εμφανίζεται οριακή αύξηση).
– Η ποικιλία των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων και των συσκευασιών τους, η οποία δυσχεραίνει την διαχείριση στο τέλος κύκλου ζωής των προϊόντων.
– Η εξέλιξη των τεχνολογιών και των μεθόδων επεξεργασίας των αποβλήτων.
– Η ενεργοποίηση της κοινωνίας και η αυξανόμενη πίεση για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Παρά το γεγονός ότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιδείξει σημαντικές επιδόσεις στην Ορθολογική Διαχείριση των Αποβλήτων, η χώρα μας δεν έχει ικανοποιητική προσαρμογή σε αντίστοιχα επιτυχημένα μοντέλα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μέχρι πρότινος, ανεξέλεγκτη διάθεση των Αποβλήτων σε χωματερές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η υποβαθμισμένη λειτουργία των Χ.Υ.Τ. είτε λόγω αστοχίας των μελετών είτε λόγω υποστελέχωσης των ΦΟΔΣΑ. Επίσης, η έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών για τον έλεγχο της τήρησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των υφιστάμενων μονάδων έχει ως αποτέλεσμα την δυσπιστία των πολιτών σε οποιαδήποτε μέθοδο επεξεργασίας αποβλήτων.

Από την άλλη, η διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης σε όλες τις βαθμίδες λειτουργίας τους κράτους για την εξεύρεση ολοκληρωμένων λύσεων για την Διαχείριση των ΑΣΑ έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο με διαφαινόμενο ΄΄τον πέλεκυ των προστίμων πρό των πυλών΄΄.

Διάγραμμα Δράσεων ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Η Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], στηρίζεται στις υπάρχουσες υποδομές, στην εφαρμογή προηγμένων μεθόδων αλλά και σε εισαγωγή καινοτομιών στη διαχείριση των ΑΣΑ.
Στόχος μας είναι η πρόληψη και ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων, η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, η παροχή έργων & υπηρεσιών ποιότητας σε όλο το φάσμα της διαχείρισης, ο σχεδιασμός και την υλοποίηση έργων, δίδοντας βάρος στην τη διαλογή στην πηγή, την προεπεξεργασία και την τελική διάθεση αποβλήτων, την αποκομιδή αποβλήτων, την εναλλακτική διαχείριση, την ευαισθητοποίηση, με αξιοποίηση των τεχνολογιών περιβάλλοντος και την αποδοχή από τους ενημερωμένους πολίτες.

Η ΔΕΔΙΣΑ σήμερα απασχολεί 260 εργαζόμενους (10% επιστημονικό προσωπικό) και δεκάδες εξωτερικών συνεργατών σε αιχμές παραγωγής και για εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα και έχει αναπτύξει έναν μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως:

 • Μηχανική Διαλογή & Χειροδιαλογή Αποβλήτων.
 • Κομποστοποίηση Οργανικού Κλάσματος ΑΣΑ.
 • Συλλογή & Μεταφορά ΑΣΑ, με ιδιόκτητο στόλο εξοπλισμένο με G.P.S., ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση δρομολογίων.
 • Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων.
 • Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών (πλην γυάλινων) και Έντυπου Χαρτιού σε όλους τους Δήμους της Π.Ε. Χανίων.
 • Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών Γυαλιού.
 • Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή τροφικών αποβλήτων από μεγάλους παραγωγούς
 • Λειτουργία του ΧΥΤ Χανίων.
 • Εναλλακτική Διαχείριση κάποιων από τα επονομαζόμενα «άλλα προϊόντα» του Ν. 2939/01, όπως:
 • Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή μικρού μεγέθους Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 • Συλλογή πόρτα – πόρτα μεγάλου μεγέθους ΑΗΗΕ, κ.ά.
 • Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών με ειδικές δράσεις για τη μαθητευόμενη νεολαία (εκατοντάδες ενημερώσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία και οργάνωση επισκέψεων στο ΕΜΑΚ).
 • Περιορισμό των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου δια της εφαρμογής ειδικών δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος LIFE09/ENV/GR/000294 (Waste-C-Control)
 • Περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων διά της εφαρμογής ειδικών δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος LIFE10/ENV/GR/000622 (WASP-TOOL) όπου περιλαμβάνονται δράσεις όπως:
  Οικιακή Κομποστοποίηση
  Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη
  Μείωση πλαστικής τσάντας
  Βελτιστοποίηση αποκομιδής και περιορισμό των αερίων του Θερμοκηπίου με το έργο «Αποδοτικές και βιώσιμες μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων με την χρήση εργαλείων ICT ή (Τ.Π.Ε.) (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας ) για την επίτευξη της μείωσης εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου» LIFE13/ENV/ES/000725 (EWAS)
Scroll to top