Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 09-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 09/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 08-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 08/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 07-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2022-2023 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 07/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ LDPE-PE Film ΥΛΙΚΟΥ για 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 06-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ LDPE-PE Film ΥΛΙΚΟΥ για 2022-2023 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 06/2022

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης (αποκομιδής, επεξεργασίας, διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων”, κωδικοί CPV 90513000-6: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων, 90511100-3: Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04/2022, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 161178 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2022-OJS100-277269-el Δημοσιευμένη Προκήρυξη 04_2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 04_2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ): espd-request-v2 04_2022_signed ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 101/2022 (ΑΔΑ: ΨΨΞ7ΟΡ26-ΩΡΖ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ […]

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων)” (Κωδικός 90531000: Υπηρεσίες διαχείρισης χωματερής)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 05/2022, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 159821 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2022-OJS098-269970-el Δημοσιευμένη Προκήρυξη 05_2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 05_2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ): ΕΕΕΣ 05_2022_signed

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια Σακούλων Απορριμμάτων για της ανάγκες της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 29 Απρίλιου 2022 και ώρα 14:30 π.μ. Πρόσκληση_Προμήθεια σακούλων απορριμμάτων.pdf

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια Μασκών για της ανάγκες της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/4/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ ΑΡ. ΠΡ. 993

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 26/04/2022 και ώρα 14.30 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΜΑ 02.2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_Ψ247ΟΡ26-95Η

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για το ΧΥΤΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/03/2022, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πρωτογενές 839

Scroll to top