ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας υπάγονται η Υποδιεύθυνση Αδειοδοτήσεων και Θεμάτων Πολιτικού Μηχανικού, και η Υποδιεύθυνση Μεταφορών Επικίνδυνων Υλικών και Θεμάτων Χημικού Μηχανικού.

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Τη μηχανοργάνωση της εταιρείας:

  • Τη διατύπωση εισηγήσεων στη διοίκηση της εταιρείας για την επιλογή των κατάλληλων μηχανογραφικών εφαρμογών, καθώς και του κατάλληλου εξοπλισμού σε λειτουργικό και υλικό.
  • Την επίβλεψη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του όλου μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας.
  • Τη μέριμνα για τη συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών.

2. Την κατάρτιση προδιαγραφών των κάθε φύσης μελετών που εκπονούνται από τη Διεύθυνση ή ανατίθενται σε εξωτερικούς μελετητές.
3. Την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών που αφορούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης (μελετών σχεδιασμού, μελετών ωρίμανσης, τεχνικών μελετών, μελετών μέτρων ασφαλείας κ.λπ)
4. Την επίβλεψη εκπόνησης και τον έλεγχο για την ποιότητα των μελετών που ανατίθενται σε τρίτους.
5. Την εισήγηση για τον τρόπο δημοπράτησης, την σύνταξη συμβάσεων και τη διενέργεια διαγωνισμών για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες.
6. Την κατάρτιση προϋπολογισμών των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, τη σύνταξη των σχετικών τευχών δημοπράτησης, τη διενέργεια όλων των σχετικών με τις δημοπρατήσεις διαδικασιών και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων.
7. Την εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
8. Την επίβλεψη εκτέλεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία (για έργα), είτε με ανάθεση σε τρίτους. Την ευθύνη για την τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών προδιαγραφών των έργων σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες.
9. Τη διοίκηση – διαχείριση των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους.
10. Την εκτέλεση διαδικασιών παραλαβής έργων.
11. Την τήρηση τεχνικού αρχείου του τμήματος (φάκελοι έργων, μελέτες, σχέδια κ.λπ.).
12. Την κοστολογική παρακολούθηση των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.
13. Την τήρηση αρχείων απολογιστικών στοιχείων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών (χρονικοί και οικονομικοί απολογισμοί).
14. Τη σύνταξη σχεδίου του ετήσιου προγράμματος των αναγκαίων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.
15. Την παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου εγκεκριμένου προγράμματος έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. Την παρακολούθηση συνολικά της εξέλιξης των ετησίων προγραμμάτων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.
16. Τη συγκέντρωση πληροφοριών για τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων (Κοινοτικά Προγράμματα, Εθνικά Προγράμματα, κ.λ.π.) και εξασφάλιση πιστώσεων για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της εταιρείας.
17. Την αδειοδότηση όλων των έργων και δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Scroll to top