ΕΜΑΚ

Η Βιώσιμη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα στις σύγχρονες κοινωνίες όπου εντάσσεται και η χώρα μας.
Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την λύση ενός τέτοιου προβλήματος μεταξύ των οποίων:

 • Η αυξητική τάση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων η οποία συναρτάται άμεσα με τα καταναλωτικά πρότυπα και την αύξηση του πληθυσμού (στην χώρα μας υφίσταται πτώση τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών).
 • Η ποικιλία των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων και των συσκευασιών τους, η οποία δυσχεραίνει την διαχείριση στο τέλος κύκλου ζωής των προϊόντων
 • Η εξέλιξη των τεχνολογιών και των μεθόδων επεξεργασίας των αποβλήτων
 • Η ενεργοποίηση της κοινωνίας και η αυξανόμενη πίεση για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος

Παρά το γεγονός ότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιδείξει σημαντικές επιδόσεις στην Ορθολογική Διαχείριση των Αποβλήτων, η χώρα μας δεν έχει ικανοποιητική προσαρμογή σε αντίστοιχα επιτυχημένα μοντέλα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα σήμερα, η ανεξέλεγκτη διάθεση των Αποβλήτων σε χωματερές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η υποβαθμισμένη λειτουργία των Χ.Υ.Τ. είτε λόγω αστοχίας των μελετών είτε λόγω υποστελέχωσης των ΦΟΔΣΑ. Η παντελής έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών για τον έλεγχο της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των υφιστάμενων μονάδων έχει ως αποτέλεσμα την δυσπιστία των πολιτών σε οποιαδήποτε μέθοδο επεξεργασίας αποβλήτων.
Από την άλλη η διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης σε όλες τις βαθμίδες λειτουργίας τους κράτους για την εξεύρεση ολοκληρωμένων λύσεων για την Διαχείριση των ΑΣΑ έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο με διαφαινόμενο ΄΄τον πέλεκυ των προστίμων πρό των πυλών΄΄.

Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων-Βασικές Αρχές

Τα Χανιά ήταν από τις ελάχιστες εξαιρέσεις όπου η αγαστή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους κατέληξε σε αποδεκτή τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική λύση με την κατασκευή του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης – Χ.Υ.Τ.
Η ΔΕΔΙΣΑ ανέλαβε την λειτουργία από το έτος 2005 με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό και έτσι εδραιώθηκε ένας ΦοΔΣΑ ο οποίος επηρεάζει τα πράγματα προσφέροντας σε τοπικό επίπεδο ένα καθαρό περιβάλλον και συμμέτοχους πολίτες και σε Πανελλήνιο επίπεδο, συμβάλει στην δημιουργία της επόμενης μέρας για την χώρα μας σχετικά με την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
Η Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ), στηρίζεται στις υπάρχουσες υποδομές, στην εφαρμογή προηγμένων μεθόδων αλλά και σε εισαγωγή καινοτομιών στη διαχείριση ΑΣΑ.
Στόχος μας είναι η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης η παροχή έργων & υπηρεσιών ποιότητας σε όλο το φάσμα της διαχείρισης, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων, την προεπεξεργασία και την τελική διάθεση, τη διαλογή στην πηγή και την αποκομιδή αποβλήτων, την εναλλακτική διαχείριση, την ευαισθητοποίηση, με αξιοποίηση των τεχνολογιών περιβάλλοντος και την αποδοχή από τους ενημερωμένους πολίτες.
Η ΔΕΔΙΣΑ σήμερα απασχολεί 260 εργαζόμενους (10% επιστημονικό προσωπικό) και δεκάδες εξωτερικών συνεργατών σε αιχμές παραγωγής και για εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα και έχει αναπτύξει έναν μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως:

 • Μηχανική Διαλογή & Χειροδιαλογή Αποβλήτων.
 • Κομποστοποίηση Οργανικού Κλάσματος ΑΣΑ.
 • Συλλογή & Μεταφορά ΑΣΑ, με ιδιόκτητο στόλο εξοπλισμένο με G.P.S., ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση δρομολογίων.
 • Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων.
 • Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών (πλην γυάλινων) και Έντυπου Χαρτιού σε όλους τους Δήμους της Π.Ε. Χανίων.
 • Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών Γυαλιού.
 • Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή τροφικών αποβλήτων από μεγάλους παραγωγούς
 • Λειτουργία του ΧΥΤ Χανίων.
 • Εναλλακτική Διαχείριση κάποιων από τα επονομαζόμενα «άλλα προϊόντα» του Ν. 2939/01, όπως:
  • Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή μικρού μεγέθους Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
  • Συλλογή πόρτα – πόρτα μεγάλου μεγέθους ΑΗΗΕ, κ.ά.
 • Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών με ειδικές δράσεις για τη μαθητευόμενη νεολαία (εκατοντάδες ενημερώσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και επισκέψεις σχολείων στο ΕΜΑΚ).
 • Περιορισμό των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου δια της εφαρμογής ειδικών δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος LIFE09/ENV/GR/000294 (Waste-C-Control)
 • Περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων διά της εφαρμογής ειδικών δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος LIFE10/ENV/GR/000622 (WASP-TOOL) όπου περιλαμβάνονται δράσεις όπως:
  • Οικιακή Κομποστοποίηση
  • Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη
  • Μείωση πλαστικής τσάντας
 • Βελτιστοποίηση αποκομιδής και περιορισμό των αερίων του Θερμοκηπίου με το έργο «Αποδοτικές και βιώσιμες μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων με την χρήση εργαλείων ICT ή (Τ.Π.Ε.) (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας ) για την επίτευξη της μείωσης εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου» LIFE13/ENV/ES/000725 (EWAS)

Η επιχείρηση

Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και απασχολεί 260 εργαζόμενους με διάφορες ειδικότητες όπως εργάτες, οδηγούς, χειριστές, τεχνίτες κλπ, με το επιστημονικό προσωπικό να προσδιορίζεται στο 10% του συνόλου με αρκετές ειδικότητες μηχανικών όπως πολιτικό, χημικό, ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο, παραγωγής και διοίκησης, αλλά και χημικό, γεωπόνο, λογιστές, τεχνολόγους, κλπ.

Διάγραμμα Δράσεων ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ)

Tο έργο ’’Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης και ΧΥΤΥ’’ υλοποιήθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής με προϋπολογισμό 30 εκ ευρώ. Ξεκίνησε την λειτουργία του το 2005. Η εγκατάσταση εκτείνεται σε έκταση 235 στρεμμάτων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 3,3MW, ενώ οι δύο γειτνιάζοντες Χώροι Υγειονομικής Ταφής καταλαμβάνουν 70στρέματα με ολική χωρητικότητα 1,1 εκ m3. Φορέας διαχείρισης είναι όπως προαναφέρθηκε η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η οποία εξυπηρετεί ένα πληθυσμό της τάξης των 155 χιλιάδων μονίμων κατοίκων και 80.000 κλινών σε ένα νομό με έντονο τουριστικό προφίλ και ανάλογη διακύμανση μεταξύ χειμώνα και καλοκαίρι της τάξης του 50%. Σήμερα έχει εκσυγχρονιστεί με την τοποθέτηση Βαλλιστικών και Οπτικών διαχωριστών, σχιστών σάκων, Τεμαχιστή Ογκωδών Αποβλήτων κ.λπ., ένα έργο ύψους 7.000.000 €.

Αεροφωτογραφία ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ.

Παραγωγή

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΜΑΚ και ΧΥΤΥ το 2016 εισήλθαν στις εγκαταστάσεις μας 75.000 τόνοι Σύμμεικτα Απόβλητα, 13.500 τόνοι Προδιαλεγμένα Ανακυκλώσιμα Υλικά, 300 τόνοι Γυαλιού, 3.000 τόνοι Ογκωδών Αποβλήτων και 2.500 τόνοι Προδιαλεγμένο Οργανικό από Διαλογή στην Πηγή (κλαδιά).

Υποδοχή απορριμμάτων-Κόσκινα

Το ποσοστό ανάκτησης ανέρχεται σε 35% από το σύνολο των αποβλήτων.Τα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα υλικά οδηγούνται σε βιομηχανίες ανακύκλωσης στην Κρήτη (για το PE-Φίλμ,) και στην Αθήνα για τα υπόλοιπα (χαρτί, πλαστικά, μέταλλα , γυαλί). Το παραγόμενο κομπόστ έχει πλέον συσκευασθεί και διατίθενται στην αγορά.

Υλικά προς ανακύκλωση

Ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης αύξησε κατά 20-25% την ανάκτηση πλαστικών, χαρτιών και μετάλλων. Η καινοτομία έγκειται στην χρήση οπτικών διαχωριστών NIR (Near Infrared Light). Η τεχνολογία βασίζεται στην εκπομπή υπέρυθρου φωτός στα υλικά, τα οποία διέρχονται μέσω ταινιόδρομου υψηλής ταχύτητας κάτω από τους οπτικούς διαχωριστές. Σχεδόν όλα τα υλικά απορροφούν κάποια ποσότητα από το φως με μήκος κύματος κοντά στο υπέρυθρο και αντανακλούν κάποια άλλη. Ο μηχανισμός αυτός, επιτρέπει στις μονάδες οπτικού διαχωρισμού να αναγνωρίζουν το «δακτυλικό αποτύπωμα» του υλικού, το οποίο διέρχεται μέσω του ταινιόδρομου. Με τη χρήση μεγάλης ακρίβειας ακροφυσίων αέρα, το επιθυμητό υλικό εκτοξεύεται εκτός του διερχόμενου ρεύματος του υλικού.

Εκσυγχρονισμός ΕΜΑΚ

Scroll to top