Πιστοποίηση Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), εφαρμόζει Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σε συμφωνία με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, όπως εξειδικεύεται στους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1 και ΕΛΟΤ 1431-2, με πεδίο εφαρμογής τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και ωρίμανση έργων, διενέργεια διαγωνισμών, παρακολούθηση και διαχείριση έργων, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και οικονομική διαχείριση έργων.
Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) είναι ο πρώτος φορέας στην Κρήτη που πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS και διαθέτει διαπιστευμένο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαχειριστικής επάρκειας (αριθμός Πιστοποιητικού 0229001). Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει:
1. τεχνικά έργα
2. προμήθειες και υπηρεσίες

Η απονομή αυτού του πιστοποιητικού επιβεβαιώνει την ύπαρξη και εφαρμογή ενός ενεργού Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για τη διασφάλιση της ικανότητας της εταιρείας να διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα έργα. Επιπλέον, οι ετήσιες επιθεωρήσεις του Οργανισμού Πιστοποίησης επιβεβαιώνουν την ταυτόχρονη βούληση της εταιρείας για τη διατήρηση του Συστήματος και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης του.

Η συνεργασία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) με την TUV AUSTRIA HELLAS συνεχίζεται και επεκτείνεται και σε άλλους τομείς (Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου για υλοποιούμενα έργα, εκπαίδευση προσωπικού), με στόχο τη βελτίωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Πιστοποίηση Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. (ΟΤΑ) A.E. - Ελληνικά

I.C.F.S.W.M. S.A. (D.E.DI.S.A. A.E.) Certificate - English

Πιστοποίηση Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. (ΟΤΑ) A.E. - Ελληνικά

Πιστοποίηση ISO 2017

Scroll to top