Υποστήριξη/Ενημέρωση Λοιπών Φορέων & Επιχειρήσεων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ /ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) δύναται να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής και άλλης υποστήριξης σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/ και ιδιωτικού δικαίου σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Επιπλέον, με στόχο την ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, παρέχει Ενημέρωση & συμμετέχει σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης Πολιτών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων σχετικά με θέματα Ανακύκλωσης Αστικών Στερών Αποβλήτων, αλλά και Επικινδύνων και άλλων ειδικών κατηγοριών αποβλήτων.

Επίσης, δύναται να εκδώσει:

Α) Βεβαίωση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις – ο/η επαγγελματίας που επιθυμεί την έκδοση βεβαίωσης μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και στο τηλ.: 2821091888 εσωτ. 104 (Δ/νση Εναλλακτικής Διαχείρισης).

Β) Βεβαίωση Διάθεσης (προς διαχείριση) Αποβλήτων, για την αποδοχή μη επικίνδυνων οικιακών και προσομοιούμενων προς αυτά στερεών αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Κατάλογου Αποβλήτων (Απόφαση 2000/532/ΕΚ, όπως ισχύει) στις επιχειρήσεις/φορείς που μεταφέρουν με δική τους ευθύνη, μέσα και εξοπλισμό τα απόβλητα στο ΕΜΑΚ/ΧΥΤΥ Χανίων – πληροφορίες στα τηλ. 2821088766 και 2821088262 και στο τηλ.: 2821091888 εσωτ. 100 (Δ/νση ΧΥΤ).

Διαχείριση Επικινδύνων και άλλων «Ειδικών» Αποβλήτων στην Π.Ε. Χανίων

Ο πολίτης/επαγγελματίας μπορεί να βρίσκει τις αδειοδοτημένες εταιρείες για διαπεριφερειακή μεταφορά αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, καθώς και τις αδειοδοτημένες εταιρίες για συλλογή & μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr).

Ο πολίτης/επαγγελματίας μπορεί να βρίσκει πληροφορίες και αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης Ζωϊκών Υποπροϊόντων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr).

Επιπλέον, ο πολίτης/επαγγελματίας για σχετικά ερωτήματα μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και στο τηλ.: 2821091888 εσωτ. 108 (Υπ/νση Μεταφοράς Επικινδύνων Υλικών & θεμάτων Χημικού Μηχανικού).

Scroll to top