XYT – Χώρος Υγειονομικής Ταφής

ΚΟΡΑΚΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΔΕΔΙΣΑ

Η ΔΕΔΙΣΑ εξυπηρετεί 7 ΔΗΜΟΥΣ και το σύνολο της ΠΕ Χανίων, καθώς και τον εποχιακό τουριστικό πληθυσμό.

Σε ποια περιοχή βρίσκεται ο ΧΥΤΥ ;

Το ΕΜΑΚ και ο ΧΥΤΥ βρίσκονται στη θέση «Κορακιά» Ακρωτηρίου Χανίων, νότια της χαράδρας του Κουρουπητού, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 235,5 στρεμμάτων.
Ο συνολικός χώρος που διατίθεται για την Υγειονομική Ταφή είναι 130 στρέμματα από τα 235,5 στρέμματα της συνολικής έκταση του ΕΜΑΚ (ΕΜΑΚ:ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ).

ΦΩΤΟ ΧΥΤΥ ΚΟΡΑΚΙΑΣ

Ο ΧΥΤΥ της ΔΕΔΙΣΑ έχει κατασκευαστεί σε δύο φάσεις (Α’ και Β’).  Αυτή τη χρονική περίοδο οι δύο αυτές φάσεις έχουν ενοποιηθεί, σχηματίζοντας ένα ενιαίο απορριμματικό ανάγλυφο, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες

Πως εξασφαλίζεται η μόνωση του ΧΥΤΥ ;

Οι λεκάνες απόθεσης του ΧΥΤΥ, έχουν διαμορφωθεί με τη δημιουργία πλευρικών επιφανειών που κατεβαίνουν προς τους πυθμένες του ΧΥΤΥ με κλίσεις της τάξης του 1:3. Οι κλίσεις αυτές είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν κατά πρώτο λόγο ευστάθεια στην τοποθέτηση του τεχνητού γεωλογικού φραγμού αλλά και στην τοποθέτηση και συγκράτηση όλων των στεγανοποιητικών υλικών του ΧΥΤΥ και κατά δεύτερο λόγο την ωφέλιμη χωρητικότητα του χώρου.

Οι πυθμένες των λεκανών έχουν διαμορφωθεί σε σχήμα ανάποδου W. Στα χαμηλότερα υψομετρικά σημεία του πυθμένα έχουν τοποθετηθεί οι συλλεκτήριοι αγωγοί των στραγγισμάτων ώστε να οδηγηθούν μέσα από τα αντλιοστάσια ανύψωσης στο σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού.

Η έκταση των λεκανών απόθεσης ανέρχεται σε 35.100 m2 περίπου για την Α’ φάση και σε 39.120 m2 περίπου για την Β’ φάση. Είναι στεγανοποιημένες τόσο στον πυθμένα όσο και στα πρανή τους. Οι στεγανοποιητικές στρώσεις που έχουν τοποθετηθεί στις λεκάνες απόθεσης ώστε να αποφευχθεί κάθε διαρροή στο περιβάλλον είναι οι ακόλουθες:

Για ολόκληρη τη λεκάνη της Α’ φάσης του ΧΥΤΑ

 • Αργιλική στρώση πάχους 50 cm με συντελεστή διαπερατότητας Κ=1 Χ 10-9 m/sec.
 • Γεωμεμβράνη από HDPE πάχους 1,5 mm.
 • Γεωύφασμα προστασίας της γεωμεμβράνης βάρους 350gr/m2.
 • Στρώση άμμου προστασίας πάχους 10 cm.

Αποστραγγιστική στρώση από χαλίκι πάχους 30 cm.

 • Για τον πυθμένα της Β’ φάσης του ΧΥΤΑ
 • Γεωσυνθετικός φραγμός G.S.L. (Geosynthetic Clay Liner) με συντελεστή διαπερατότητας Κ=5 Χ 10-11 m/sec.
 • Γεωμεμβράνη από HDPE πάχους 1,5 mm.
 • Γεωύφασμα προστασίας της γεωμεμβράνης βάρους 350gr/m2.
 • Στρώση άμμου προστασίας πάχους 10 cm
 • Αποστραγγιστική στρώση από χαλίκι πάχους 40 cm.

Για τα πρανή της Β’ φάσης του ΧΥΤΑ

 • Γεωσυνθετικός φραγμός G.S.L. (Geosynthetic Clay Liner) με συντελεστή διαπερατότητας Κ=5 Χ 10-11 m/sec.
 • Γεωμεμβράνη από HDPE πάχους 1,5 mm.
 • Γεωύφασμα προστασίας της γεωμεμβράνης βάρους 350gr/m2.
 • Γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση GEONET.

Ποια είναι τα βασικά κομμάτια του ΧΥΤΥ;

Αναπόσπαστα τμήματα του ΧΥΤΥ είναι και τα ακόλουθα έργα υποδομής:

Πύλη – περίφραξη: το σύνολο του γηπέδου των εγκαταστάσεων είναι περιφραγμένο περιμετρικά στα όρια του γηπέδου. Η είσοδος στο χώρο γίνεται μέσω πύλης που ελέγχεται ηλεκτρικά από το προσωπικό του Φυλακίου εισόδου που λειτουργεί σε 24ωρη βάση 365 μέρες τον χρόνο μέσα από μια πραγματικά συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία .
Φυλάκιο εισόδου – γεφυροπλάστιγγα: Λίγα μέτρα μετά την πύλη εισόδου στο ΧΥΤΑ, έχει κατασκευαστεί το φυλάκιο εισόδου. Μπροστά στο φυλάκιο, έχουν τοποθετηθεί γεφυροπλάστιγγες για την ζύγιση των οχημάτων που μεταφέρουν απορρίμματα (επεξεργασμένα ή μη), τόσο κατά την είσοδό τους στον χώρο όσο και κατά την έξοδό τους. Καταγράφεται κάθε κίνηση οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων /υπολειμμάτων.

Η γεφυροπλάστιγγα είναι και η βασική πηγή πληροφοριών – η καρδιά της βάσης δεδομένων- όλου του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & και του ΧΥΤΥ ,καθώς κάθε όχημα πελάτη (Δήμου \Επιχείρησης Ιδιώτη\ Εργοστασίου -ΕΜΑΚ ) έχει διακριτή κωδικοποίηση ανάλογα με το είδος απορρίμματος, την περιοχή αποκομιδής, την ώρα εισαγωγής, τον οδηγό και το σημείο εναπόθεσης .
Κάθε πληροφορία που θεωρείται κρίσιμη καταγράφεται ώστε να εξυπηρετηθούν εσωτερικοί (τμήματα της ΔΕΔΙΣΑ ) και εξωτερικοί πελάτες και να συγκεντρωθούν πολύτιμα στοιχειά για την παράγωγη και την διαχείριση απορριμμάτων καθως καταχωρούνται στοιχεία για όλα τα διακριτά ρεύματα :

 • ΑΣΑ
 • ΟΓΚΩΔΗ
 • ΠΡΑΣΙΝΑ
 • ΓΥΑΛΙ
 • ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
 • ΙΛΥ ΕΕΛ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

Καθώς σε πανελλήνιο επίπεδο δεν υπάρχουν ανάλογες βάσεις δεδομένων και συστηματική συγκέντρωση στοιχείων ώστε να αποτυπωθεί η ελληνική πραγματικότητα . Η βάση δεδομένων ενοποιήθηκε το έτος 2009 και για την 8ετια 2009- 2016 πραγματοποιήθηκαν 268.529 καταχωρήσεις φορτίων/ ζυγίσεις .

Εσωτερική οδοποιία: Στο χώρο έχει κατασκευαστεί δίκτυο δρόμων πλάτους 6 m περίπου. Το δίκτυο αυτό συνδέει την είσοδο των εγκαταστάσεων με όλα τα τμήματα του χώρου. Στο ΧΥΤΑ υπάρχει δρόμος περιμετρικά αυτού και σε όλο το μήκος της στέψης των πρανών του, καθώς επίσης υπάρχει και ένας διαφορετικό κλάδος του δικτύου, ο οποίος καταλήγει στη Μονάδα Επεξεργασίας των Στραγγισμάτων.

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του ΧΥΤΑ: Περιμετρικά της λεκάνης απόθεσης, έχει κατασκευαστεί τάφρος απορροής ομβρίων. Η τάφρος αυτή έχει διαστάσεις 50 x 65 cm (ΠxΥ). Η τάφρος καταλήγει σε ένα φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα, και από εκεί τα συλλεχθέντα όμβρια ύδατα καταλήγουν εκτός του γηπέδου των εγκαταστάσεων.

Έργα Αντιπυρικής προστασίας: Πέραν της ημερήσιας επικάλυψης των απορριμμάτων, που εφαρμόζεται και ως προληπτικό μέτρο για την εκδήλωση πυρκαγιών, έχει κατασκευαστεί ουδέτερη ζώνη εσωτερικά με την περίφραξη, πλάτους 10 μέτρων, για την αντιπυρική προστασία του ΧΥΤΑ και τη δυνατότητα πρόσβασης οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Πόσο γρήγορα γεμίζει ΚΑΙ ΠΟΣΟ χρόνο ζωής έχει;

Η Β΄ ΦΑΣΗ του ΧΥΤ ξεκίνησε 14 Μαΐου 2007 μετά από ένα επίπονο και απαραίτητο reengineering του συνόλου των διαδικασιών του Χώρου Υγειονομικής Ταφής αξιοποιώντας την εμπειρία από την διαχείριση της Α΄ ΦΑΣΗΣ.

Το σχέδιο πλήρωσης – o τρόπος με τον οποίο <<γεμίσει>> o όγκος του ΧΥΤΥ- επανασχεδιάστηκε με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχειά πραγματικών ζυγίσεων και στατιστικής ανάλυσης σε ετήσια βάση (συνδυασμός στοιχείων παραγωγής απορριμμάτων – ανακύκλωσης –επεξεργασίας – εκτροπής του νομού μας ενσωματώνοντας ιδιαιτερότητες όπως η καλοκαιρινή αύξηση και οι εποχιακές διακυμάνσεις).

Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην διαχείριση ανθρώπινων πόρων και την αξιοποίηση του εξοπλισμού , ανεβάζοντας τον πήχη την καθημερινής λειτουργίας (ημερήσιας και νυχτερινής ) σε περισσότερο από 13 ώρες χρήσης του εξοπλισμού διάστρωσης και συμπίεσης απορριμμάτων, με την ενίσχυση σε πολλές περιπτώσεις από εξωτερικούς συνεργάτες αλλά και την επιπρόσθετη μίσθωση εξοπλισμού.

Η ογκομετρηση και συχνή αποτύπωση του απορριμματικού ανάγλυφου είναι διαδικασία που ενσωματώθηκε στην ετήσια λειτουργία ώστε να είναι μετρήσιμη κάθε προσπάθεια βελτιστοποίησης και να υπάρχει άμεση ανάδραση από κάθε αύξηση ανθρώπινων εργατοωρών αλλά και δαπάνη στην χρήση μηχανημάτων και μίσθωση επιπλέον εξοπλισμού.

Αυτή η επίπονη προσπάθεια βελτιστοποίησε την συμπίεση, επιτυγχάνοντας συμπίεση περισσότερο από τόνο ανά κυβικό μέτρο (!) και μείωση του υλικού επικάλυψης στο 17%-14% του συνόλου των τόνων που διατίθενται στον Χώρο Ταφής. Τα δεδομένα παραγωγής /ανάκτησης /ανακύκλωσης απορριμμάτων είναι δυναμικα και επιρεαζονται από την καταναλωτικη συμπεριφορα των πολιτων και τα οικονομικα δεδομενα .

Ο ΧΥΤΑ Κορακιας λειτούργησε σε 3 χρονικές φάσεις πλήρωσης και η εναπομένουσα χωρητικότητα υπολογίζεται σήμερα σε μικρότερη του 2% του συνολικού διαθέσιμου όγκου :

 • Η Α΄ φάση ,σταμάτησε να λειτουργεί 14 Μαΐου 2007 και είχε υπολειπόμενη χωρητικότητα: 76.645 κυβικά μέτρα .
 • Η Β’ Φάση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής, λειτούργησε από 14/5/2007 και μέχρι 16/5/2013 και συμπλήρωσε 6 έτη — 72 μήνες λειτουργίας με την υπολειπόμενη χωρητικότητα να είναι μικρότερη του 2% , πρακτικά δηλαδή η πλήρωση στην Β΄ Φάση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και περάσαμε στην τελική φάση λειτουργίας δηλαδή
 • Την ένωση των δυο φάσεων Α’ & Β’ όπου ουσιαστικά περάσαμε στην τρίτη και τελευταία φάση λειτουργίας του ΧΥΤΑ με πλήρωση του ενδιάμεσου δρόμου των δυο φάσεων ,όπου με στοιχεία της τελευταίας ογκομετρησης (την 31/8/2015- Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, Τσογκας Γεώργιος – εξωτερικός συνεργάτης) είχαν πληρωθεί 900.757,27 κυβικά μέτρα και ο διαθέσιμος όγκος τελικής διάθεσης υπολογίστηκε σε 85.622 κυβικά μέτρα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΧΥΤ ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ

1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤ

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης (1)

Καθήκοντα εργαζομένου:

 • Σχεδιασμός Διαδικασιών & Ελέγχου λειτουργίας ΧΥΤ
 • Διαχείριση προσωπικού : Φύλαξης \Ζυγιστηρίου & Χειριστών Μηχανημάτων ΧΥΤ
 • Σχεδιασμού – Συντήρηση Βάσης Δεδομένων και Έλεγχου Καταχώρηση στοιχείων
 • Στατιστική Επεξεργασία Στοιχείων & παροχή στοιχείων στην Διοίκηση της Επιχείρησης
 • Επίβλεψη Λειτουργίας/ Θεμάτων ασφάλειας σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας Άμεση ανάγκη εκπαίδευσης Ομάδας Πυρασφάλειας &Πυροπροστασίας
 • Σχεδιασμός & Υλοποίηση σχεδίου πλήρωσης (σε συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη Τοπογράφο ΤΕ )
 • Βελτιστοποίηση της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης ΧΥΤ και ανάγκη ενεργοποίησης συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα .
 • Καθορισμός διαδικασιών αλλά και παροχή στοιχείων για την εξυπηρέτηση του ΕΜΑΚ
 • Εισήγηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για οτιδήποτε αφορά στην καλύτερη λειτουργία της Μονάδας.
 • Άμεσο θέμα έγκρισης εμπλοκής σε σχεδιασμό και εκπόνηση εναλλακτικού σχεδίου μετά την εξάντληση του υπάρχοντος ΧΥΤ αλλά και την … υδραυλικής δυναμικότητας Βιολογικού

Εργοδηγός (1) (Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ )
Είναι ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για την υλοποίηση/έλεγχο προόδου των τεχνικών εργασιών στον ΧΥΤ .

Καθήκοντα εργαζομένου:

 • Σύνταξη προγραμματισμού εργασιών και τεχνικού προγράμματος 15 ημερών Εξωτερικού εργολάβου & Χειριστών σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του ΧΥΤ .
 • Έλεγχος όλων των ημερήσιων τεχνικών εργασιών ( υπεύθυνος να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα καταγραφής ).
 • Υπεύθυνος για την διαστασιολογηση του ημερήσιου μετώπου, για την επίβλεψη της τήρησης των αποτυπωμένων διαστάσεων του Τοπογράφου με φροντίδα την οδοποιία πάνω στο απορριμματικό ανάγλυφο
 • Υπεύθυνος για την ασφαλή συμπίεση του ημερήσιου κελιού και την για την σωστή διάστρωση απορριμμάτων
 • Υπεύθυνος χωματοκαλυψης και υλοποίησης σχεδίου πλήρωσης ΧΥΤ
 • Υπεύθυνος αντιπυρικών ζωνών και εμφάνισης περιμετρικών οδών
 • Υπεύθυνος για την τελική διάθεση ιλύος ΔΕΥΑΧ και τις καθημερινές δειγματοληψίες
 • Ενημέρωση Ημερησίου Δελτίου Συμβάντων και Βιβλίου Περιστατικών στο οποίο καταγράφει ότι έκτακτο περιέλθει στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.

2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ζυγιστής & Φύλακας (6)
Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο της νομιμότητας των εισερχομένων οχημάτων και κατ’ εξοχήν υπεύθυνος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της Μονάδας

Καθήκοντα εργαζομένου:

 • Έλεγχος και ζύγιση όλων των απορριμματοφόρων και αυτοκινήτων που εργάζονται για λογαριασμό των Δήμων
 • Ζύγιση και καταγραφή σε βάση δεδομένων των εισερχομένων φορτίων ανά κατηγορία (εντύπως ή ηλεκτρονικά μέσω εγκατεστημένου συστήματος παρακολούθησης).
 • Αναπληρώνει τους Προϊσταμένους στις βάρδιες που απαιτείται καθώς και στις αργίες.
 • Έκδοση των απαραίτητων ζυγολογίων σε όλα τα οχήματα τα οποία προωθούν στον υπεύθυνο ΧΥΤ , για την είσπραξη του σχετικού τέλους.
 • Ενημέρωση εφ’ όσον του ζητηθεί από τον Επόπτη ή τον Εργοδηγό, για την ημερήσια – εβδομαδιαία – μηνιαία κίνηση των οχημάτων, καθώς και των φορτίων που δέχεται η Μονάδα.
 • Ενημέρωση Ημερησίου Δελτίου Συμβάντων και Περιστατικών στο οποίο καταγράφει ότι έκτακτο περιέλθει στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.
 • Ενημέρωση πελατών για τις χρεώσεις και τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούν.
 • Φροντίζει για την προστασία του χώρου από κάθε παρέμβαση τρίτων.
 • Φροντίζει για την προστασία του χώρου
 • Απαγορεύει την είσοδο και παρουσία στο χώρο, αναρμόδιων προσώπων.
 • Παρεμβαίνει και απαγορεύει τυχόν εξαγωγή υλικών ή τροφίμων από τα απορρίμματα.
 • Ελέγχει ή συνεπικουρεί, τα εισερχόμενα οχήματα, τη νόμιμη είσοδο τους την κάλυψη των φορτίων των ανοικτών οχημάτων καθώς και το είδος του φορτίου τους.
 • Συνοδεύει στο σημείο απόρριψης όλα τα αυτοκίνητα με φορτίο πιθανώς εμπορεύσιμο ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιήσιμο και βεβαιώνεται για την πλήρη καταστροφή του από τα μηχανήματα της μονάδας.
 • Πιστοποιεί την καταστροφή τροφίμων ή εμπορευμάτων και σε συνεργασία με το λογιστήριο εκδίδει τα σχετικά έγγραφα.
 • Απαγορεύει την είσοδο σε οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική απαγορευτική εντολή της Υπηρεσίας.
 • Παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε απόπειρα κλοπής η εξαγωγής υλικών από τη Μονάδα.

3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Χειριστής μηχανημάτων (3)

Καθήκοντα εργαζομένου:

 • Εκτελεί τις εργασίες υγειονομικής ταφής, διάστρωσης, συμπίεσης, επικάλυψης των απορριμμάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του Υπεύθυνου Μηχανικού.
 • Συμμετέχει σε εργασίες εσωτερικής οδοποιίας ή επιμέρους πιθανών διαμορφώσεων των χώρων του ΧΥΤΑ.
 • Ευθύνεται για την καλή κατάσταση και εμφάνιση των μηχανημάτων που χειρίζεται.
 • Ακινητοποιεί το μηχάνημα σε περίπτωση που υποπτευθεί κάποια δυσλειτουργία και ειδοποιεί αμέσως τον προϊστάμενο του. Η ευθύνη των περαιτέρω εργασιών βαρύνει τον ίδιο.
 • Ενημερώνει τον Προϊστάμενο του για οτιδήποτε έκτακτο περιέλθει στην αντίληψή του τόσο για τη συμπεριφορά των οδηγών των οχημάτων που μεταφέρουν τα απορρίμματα ή των άλλων οχημάτων, όσο και για το είδος των φορτίων που πιθανώς να κρύβονται κάτω από αυτά που εισήλθαν και δεν υπέπεσαν στην αντίληψη του υπεύθυνου κατά τον έλεγχο στην είσοδο.
 • Συνεργάζεται με τον επόπτη μηχανικό ΤΕ για τα σημεία απόρριψης των φορτίων καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας του
 • Συνεργάζεται με τον ιδιώτη χωματουργό για όλες τις εργασίες οδοποιίας διαμόρφωσης χωματοκαλυψης

Σηματωρός η κουμανταδόρος (δεν υπάρχει )
Οι χειριστές μηχανημάτων εκτελούν μέρος των καθηκόντων του

Καθήκοντα εργαζομένου:

 • Καθοδηγεί τα οχήματα στο ενδεικνυόμενο σημείο απόρριψης, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει πάρει από τον Επόπτη ή τον Εργοδηγό, ανάλογα με το φορτίο τους (Δημοτικά απορρίμματα, κλαδιά, ογκώδη αντικείμενα, προϊόντα ή τρόφιμα).
 • Συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις των οδηγών για την κατάσταση του χώρου (κύρια οδός, εσωτερική οδοποιία και μέτωπο απόρριψης) και ενημερώνει ή και εισηγείται συμβουλευτικά στους προϊσταμένους του.
 • Παρακολουθεί την εκκένωση των οχημάτων, τόσο για να διαπιστώσει το είδος τους, όσο και για να επιβάλλει την ενδεικνυόμενη θέση απόρριψης. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται και με το χειριστή. Ενημερώνει αμέσως τους Προϊσταμένους του και
 • πί απουσίας αυτών, τον υπεύθυνο βάρδιας, για κάθε απόπειρα παραβίασης των εντολών της Υπηρεσίας και των κανόνων λειτουργίας της μονάδας, από τους τρίτους μεταφορείς των απορριμμάτων.
 • Απαγορεύει την απόρριψη σε οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική απαγορευτική εντολή της υπηρεσίας και για οποιοδήποτε λόγο εισήλθαν λαθραία από την είσοδο.
 • Επικουρικά με το Χειριστή Μηχανημάτων , αξιοποιώντας τη συνεχή παρουσία του στο μέτωπο απόρριψης, παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε απόπειρα εξαγωγής υλικών από τη Μονάδα.
 • Παρεμβαίνει όταν διαπιστώσει την παρουσία στο χώρο, αναρμόδιων προσώπων και ενεργεί για την απομάκρυνσή τους.
 • Ενημερώνει τον Εργοδηγό ή τον Επόπτη ή τον Υπεύθυνο κάθε φυλακής (βάρδιας) για τις πιο σοβαρές περιπτώσεις απροθυμίας των οδηγών να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του.

Οδηγός Φορτηγού (1)

Οδηγεί το Φορτηγό της Μονάδας σύμφωνα με τις οδηγίες των προϊσταμένων του.

Καθήκοντα εργαζομένου:

 • Κύρια ευθύνη του είναι το υδατοράντισμα τόσο των οδών που οδηγούν στο μέτωπο απόρριψης, όσο και του περιβάλλοντος χώρου του μετώπου και των περιμετρικών δρόμων του ΧΥΤ.
 • Είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με τις εντολές των ανωτέρων του, για την αναρρόφηση, μεταφορά και απόρριψη στραγγισμάτων, το πότισμα των δέντρων της μονάδας, τη μεταφορά νερού και συμμετοχή του στο πλύσιμο των μηχανημάτων, τη μεταφορά καυσίμων, αλλά και για τη μεταφορά υλικών οδοποιίας
 • Φροντίζει για την καλή κατάσταση και την καθημερινή συντήρηση του οχήματος του, ενημερώνει τα έντυπα που οφείλει να τηρεί, ειδοποιεί άμεσα τους προϊσταμένους του ή ακόμη και τον υπεύθυνο του Συνεργείου για τυχόν παρατηρηθείσα ανωμαλία στη λειτουργία του οχήματος.
 • Ενημερώνει τους προϊσταμένους του για οποιοδήποτε περιστατικό πέσει στην αντίληψή του, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, που αντιβαίνει τους κανόνες της εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας & του ΧΥΤ.

Εργάτης Γενικών Καθηκόντων (δεν υπάρχει)

Εκτελεί όλα τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Εργοδηγός ή ο επόπτης.

Καθήκοντα εργαζομένου:

 • Καθαριότητα χώρων, τάφρων όμβριων περιμετρικής περίφραξης και ανεμοφρακτών.
 • Παρέχει βοήθεια στους χειριστές για τον καθαρισμό των μηχανημάτων.
 • Συνεπικουρεί στην καθοδήγηση των οχημάτων προς τις θέσεις απόρριψης.
 • Συμμετέχει ή αναλαμβάνει τη μεταφορά υλικών και εργαλείων.

Υπάλληλος Καθαριότητας
Έχει την ευθύνη της καθαριότητας του ΧΥΤ καθώς και του περιβάλλοντα χώρου εκτός περίφραξης της μονάδας .

Καθήκοντα εργαζομένου:

 • Καθαριότητα χώρων ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ του ζυγιστηριου
 • Καθαριότητα ζυγιστηρίου (λουτρού και αποδυτηρίου )
 • Επικουρικά με τον εργάτη γενικών καθηκόντων Καθαριότητα περιμετρικών οδών τάφρων ομβριων και τάφρων άντλησης στραγγισμάτων

Ηλεκτροτεχνίτης (δεν υπάρχει)

Καθήκοντα εργαζομένου:

 • Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων τoυ χώρου υγειονομικής ταφής &
  του συνόλου των αντλιών εξασφαλίζοντας την απαραίτητη καλή λειτουργία ιδιαίτερα σε περίπτωση αυξημένων βροχοπτώσεων και πλημμηρικων παροχών που δημιουργεί την ανάγκη για τοποθέτηση αντλιών σε σημεία πλευροδιυθηματων
  της ηλεκτρογεννήτριας του μετώπου, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των λοιπών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους καθώς και του ηλεκτροφωτισμού των εσωτερικών οδών.

ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

Επί ή υπό του εδάφους διάθεση, συμπίεση και επιχωμάτωση των στερεών αποβλήτων με κατάλληλα μέσα και μεθοδολογία, υπό συνθήκες παρακολούθησης και αντιμετώπισης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα.

Ο παραπάνω ορισμός σκιαγραφεί και τις απαιτήσεις του Χώρου που θα υποδεθεί την Υγειονομική Ταφή και πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Κατασκευή του χώρου: κατασκευάζονται όλοι οι τεχνητοί φραγμοί που εμποδίζουν ή ελαχιστοποιούν τη διασπορά ρύπων, ανεξάρτητα από τη φυσική μορφή των ρύπων (στραγγίσματα, βιοαέριο, μικροαπορρίμματα, οσμές κ.λ.π).
 • Λειτουργία του χώρου: τα στερεά απόβλητα τοποθετούνται σε ημερήσιο κελί, κατάλληλα διαστασιολογημένο, επικαλύπτονται καθημερινά με υλικό επικάλυψης. Τα ημερήσια κελιά κτίζονται με βάση συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης ανάγλυφου, μέχρι την πλήρωση του χώρου, ενώ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του χώρου παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται συνεχώς.
 • Κλείσιμο του χώρου: μετά το κλείσιμο του χώρου, υλοποιείται συγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης που έχει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την επαναφορά – αποκατάσταση του χώρου στις παλαιότερες ή και σε νέες χρήσεις. Για αρκετά χρόνια μετά το κλείσιμο, ο χώρος πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις αρχίζουν να προδιαγράφουν και να οριοθετούν το πλαίσιο λειτουργίας και τους πρώτους τεχνικούς περιορισμούς της συγκεκριμένης διαχείρισης, καθώς μια ματιά στις διάρκειες ζωής των τεχνητών φραγμών από τους οποίους αποτελείται ένας ΧΥΤΑ είναι αποκαλυπτική και υποδεικνύει την οπτική γωνία υπό την οποία πρέπει να οργανώνεται ολόκληρη η λειτουργία του ΧΥΤΑ. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η διάρκεια ζωής (ως τάξη μεγέθους) των τεχνητών φραγμών που συνήθως χρησιμοποιούνται σε ένα ΧΥΤΑ.

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (έτη)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10-20

20-30

Γεωμεμβράνη

V

V

Η εγγύηση καλύπτει το πολύ 15-20 έτη.

Στρώση αποστράγγισης και σύστημα συλλογής στραγγισμάτων

V

Συνήθως μετά τη δεκαετία έχουμε εμφράξεις (clogging)

Μονάδα επεξεργασίας Στραγγισμάτων

V

Συνήθως μετά τη δεκαετία απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις για να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ποιότητα εκροής.

Δίκτυο συλλογής και μονάδα καύσης βιοαερίου

V

Συνήθως μετά τη δεκαετία απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις για να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του δικτύου και του πυρσού.

Τελική κάλυψη

V

V

Οι φθορές λόγω έντονων βροχοπτώσεων και διαφορικών καθιζήσεων είναι αναπόφευκτες.

Όπως φαίνεται , ακόμα και στην καλύτερη των περιπτώσεων , η διάρκεια ζωής των φραγμών οριακάξεπερνάει τα 20 έτη ή αγγίζει τα 30 έτη. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι η διάρκεια της αποδόμησης των στερεών αποβλήτων εντός του χώρου ταφής αγγίζει ή και ξεπερνάει τα 100 έτη.

Γνωρίζουμε ακόμη καλύτερα, ότι ο χώρος ταφής θα έχει έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του και ότι πρέπει να παρακολουθείται για 30 έτη μετά την παύση λειτουργίας του.

Από το σημείο αυτό και μετά προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Για διευκόλυνση , ας υποθέσουμε ότι ένας ΧΥΤΑ λειτουργεί ικανοποιητικά για 10 έτη και για 30 ακόμη έτη παρακολουθείται , στα πλαίσια της μεταφροντίδας.

Ερώτημα πρώτο: Στο πέρας των 40 ετών θα έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή στραγγισμάτων και βιοαερίου; Το πιθανότερο είναι πως όχι, επομένως θα υπάρχει μια κάποια ανάγκη περαιτέρω διαχείρισης αυτών , χωρίς όμως ο διαχειριστής να είναι υποχρεωμένος από την νομοθεσία να την κάνει!

Ερώτημα δεύτερο: Μετά από 40 έτη, τίνος θα είναι η ευθύνη της διαχείρισης αυτού του προβλήματος , που μπορεί να είναι και πολύ σημαντικό ανάλογα και με τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ; Προφανώς όχι της γενιάς μας αλλά της επόμενης ή και της μεθεπόμενης, οι οποίες κληρονομούν το πρόβλημα.

Ερώτημα τρίτο : Ο εξοπλισμός και τα υλικά του ΧΥΤΑ , μετά από 40 έτη έχουν κάποια χρησιμότητα για τη διαχείριση στραγγισμάτων και βιοαερίου;

Από ελάχιστη έως αμελητέα είναι η απάντηση , επομένως, η επόμενη και η μεθεπόμενη γενιά φορτώνονται εκτός από το περιβαλλοντικό και το οικονομικό βάρος του θέματος.

Συμπερασματικά, ακόμα και αν ένας ΧΥΤΑ λειτουργεί και παρακολουθείται ικανοποιητικά, το πιθανότερο είναι ότι το περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα της διαχείρισης των εκπομπών του θα κληροδοτηθεί από τη γενιά μας στις επόμενες. Μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να είναι αποδεκτή, για αυτό ακριβώς επιβάλλεται μια άλλη οπτική γωνία , γνωστή ως «αειφορική ταφή» (sustainable l^^^^andfill).

Η οπτική γωνία της αειφορικής ταφής έχει ως εξής:

Το περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος διαχείρισης ενός ΧΥΤΑ πρέπει να καλύπτεται από τους χρήστες του και δεν πρέπει να μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές.

Οι βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ( που προκύπτουν από τα στραγγίσματα και το βιοαέριο) του ΧΥΤΑ να μπορέσουν να ολοκληρωθούν εντός της διάρκειας ζωής των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένος.

Μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας της μεταφροντίδας (δηλαδή μετά από 40-45 έτη) η απόθεση θα πρέπει να είναι σε τέτοια κατάσταση που να συνιστά αμελητέο ρίσκο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.Εκ των πραγμάτων , η οπτική γωνία της αειφορικής ταφής σημαίνει ότι η αντιμετώπιση της λειτουργίας ενός ΧΥΤΑ ως συστηματικής χωματουργικής εργασίας που απαιτεί διαχείριση εκπομπών είναι εσφαλμένη. Για να υπάρξει αειφορική διαχείριση του ΧΥΤΑ, το βάρος δίνεται στις διεργασίες που συντελούνται εντός αυτού και το συστηματικό έλεγχο με στόχο την ολοκλήρωση τους μέχρι το τέλος της περιόδου μεταφροντίδας.

Ο διαχειριστής ενός ΧΥΤΑ πρέπει να έχει σαφές από την πρώτη ημέρα λειτουργίας ότι η βασική πρόκληση είναι η επίτευξη ή η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση της αειφορικής ταφής. Η πρόκληση αυτή , αποτελεί τον βασικό στόχο για τη λειτουργία κάθε ΧΥΤΑ.

Για να γίνει κάτι τέτοιο , η προεπεξεργασία των στερεών αποβλήτων είναι απαραίτητη. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους διάφορες τεχνικές προεπεξεργασίας αλλά και πρακτικές των ΧΥΤΑ επιδρούν στην ποιότητα των εισερχόμενων αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΧΥΤΑ, οι οποίες συσχετίζονται άμεσα με το οργανικό του φορτίο.

(Οι σταυροί (+) δείχνουν αύξηση της παραμέτρου και οι παύλες (-) δείχνουν μείωση , ενώ τα σκιασμένα κελιά δείχνουν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ή γενικός κανόνας.)

Διάρκεια αποδόμησης

Όγκος ΧΥΤΑ

Οργανικό φορτίο εισόδου

Οργανικό Φορτίο στραγγισμάτων

Οργανικό φορτίο βιοαερίου

Ποιότητα

Απόθεσης

Μετά από 40 έτη

ΜΒΕ

+

+

Μάλλον αποδεκτή

ΘΕ

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

Μάλλον αποδεκτή

Τεμαχισμός

– –

+

+

Μη αποδεκτή

Δεματοποίηση

+

– –

– –

Μη αποδεκτή

Επανακυκλοφορία

+

+

Αναερόβιος ΧΥΤΑ

+

++

Μη αποδεκτή

Scroll to top