ΕΣΠΑ 2014-2020

Europe

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

espa_2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5001353

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τέσσερα Υποέργα:

1. Υποέργο 1: Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση.

Το έργο «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ’ Φάση» θα κατασκευαστεί νοτίως των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Χανίων στη θέση «Κορακιά» της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η κατασκευή του έργου θα περιλαμβάνει:

α. Την κατασκευή ενός κυττάρου επέκτασης και συνέχισης των δραστηριοτήτων της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, που θα μεγιστοποιεί τη διαθέσιμη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής του χώρου.

β. Την κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες, θα διασφαλίζουν την πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη και λειτουργία όλων των σταδίων λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας της λεκάνης ταφής του Χ.Υ.Τ.Υ.

Η έκταση του γηπέδου επί του οποίου θα κατασκευαστεί η λεκάνη επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ. έχει επιφάνεια 68.706,18 m2. Η λεκάνη της επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ θα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της διατιθέμενης έκτασης αλλά και μέρος της ήδη απαλλοτριωμένης, αφού η βόρεια πλευρά της λεκάνης θα συμπίπτει με τη νότια παρειά της Β’ φάσης του υφισταμένου Χ.Υ.Τ.Υ. Το συνολικό εμβαδόν της λεκάνης θα είναι περίπου 67 στρέμματα (συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος μεταξύ της νέας λεκάνης και της υφιστάμενης, όπου θα γίνει η συναρμογή των απορριμματικών αναγλύφων) και η χωρητικότητά της θα ανέρχεται σε απορριμματικό όγκο 1.007.000 m3 συμπεριλαμβανομένων των ενδιαμέσων προσωρινών καλύψεων. Η λεκάνη επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ. για λειτουργικούς λόγους θα χωριστεί σε 3 υποκύτταρα. Σκοπός της τμηματικής εκμετάλλευσης του χώρου σε διακριτά υποκύτταρα είναι η δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης απομονωμένων τμημάτων του Χ.Υ.Τ.Υ., το μικρό μέγεθος λειτουργικού χώρου, η μείωση του εκάστοτε ενεργού χώρου ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγή στραγγισμάτων και η σταδιακή απόδοση στη φύση των περαιωθέντων και αποκατασταθέντων κυττάρων. Ο διαχωρισμός της λεκάνης σε υποκύτταρα θα δημιουργείται με τη διαμόρφωση «σκαλοπατιών» κατά το σχηματισμό της λεκάνης απόθεσης, τα οποία δημιουργούν ένα φραγμό στην οριζόντια μετακίνηση των ομβρίων υδάτων μεταξύ των υποκυττάρων. Τα κατασκευαστικά έργα θα περιλαμβάνουν Έργα διαμόρφωσης λεκάνης Χ.Υ.Τ.Υ., Έργα στεγανοποίησης Χ.Υ.Τ.Υ., Δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων, Έργα διαχείρισης βιοαερίου, Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, Έργα υποδομής (περίφραξη, έκπλυση τροχών, Η/Μ), Περιμετρική δενδροφύτευση, Δίκτυο άρδευσης, Έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων, Έργα οδοποιίας.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η εξάμηνη δοκιμαστική – αποδοτική λειτουργία της μονάδας αντίστροφης όσμωσης που θα αποτελεί τμήμα των έργων επεξεργασίας στραγγισμάτων.

2. Υποέργο 2: Απόκτηση γης.

Το αντικείμενο του υποέργου 2 είναι η απόκτηση της απαιτούμενης έκτασης των 68.706,18 m2, για την κατασκευή του Υποέργου 1. Η απόκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Ν. 2882/2001), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί στο ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 55/24-03-2015, υπέρ της Περιφέρειας Κρήτης και έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 49/2016 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης. Η έκταση μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης θα παραχωρηθεί προς χρήση στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

3. Υποέργο 3: Κινητός εξοπλισμός επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 3 αφορά την προμήθεια ενός συμπιεστή απορριμμάτων, βάρους λειτουργίας τουλάχιστον 25.000 Kg.

4. Υποέργο 4: Τεχνικός Σύμβουλος για την κατασκευή της επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 4 αφορά παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του υποέργου 1 της πράξης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ:

Το κύριο αντικείμενο της πράξης αποτελεί η διασφάλιση της αυτάρκειας σε κατάλληλες και ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων, τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά (άρθρο 16 Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και άρθρο 16 Ν.4042/2012), στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Κρήτης (2016) που έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τους στόχους του νέου ΕΣΔΑ, μέσω της κατασκευής επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

9.617.836,87 €

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

20.076,02 €

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

9.637.912,89 €

Scroll to top