Μήνας: Αύγουστος 2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 22/10/2013

Για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων – Υποέργο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής ∆ιαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΣΧΕΔΙΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΔ 06-2013

1893.13

1900.13

1908.13

1924.13

1944.13

1946.13

1954.13

1958.13

Scroll to top