Μήνας: Μάρτιος 2014

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 14/04/2014

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ασφάλειες Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου»

Περίληψη

Μελέτη

Προκήρυξη

Ερώτημα

Απάντηση

Ερώτημα

Απάντηση

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 03/04/2014

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαιολιπαντικών»

Περίληψη

Μελέτη

Προκήρυξη

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 02/04/2014

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλατος»

Περίληψη

Μελέτη

Προκήρυξη

Ανακοίνωση

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα (που παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής),
μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) : Κεντρική σελίδα > Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών φορέων > Εποχικού (ΣΟΧ).
Scroll to top