Μήνας: Μάιος 2021

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου/ων για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΜΑΚ) ΧΑΝΙΩΝ»

  • ΔΕΔΙΣΑ
  • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου/ων για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΜΑΚ) ΧΑΝΙΩΝ»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2021:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02.2021 ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2021:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 02.2021 ΚΗΜΔΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

espd-request-v2_signed

espd-request-v2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

1256.2021

1310.2021_signed

1318.2021

1324.2021_signed

1351.2021

1367.2021_signed

1427.2021

1431_2021_signed

1428.2021

1432.2021_signed

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 02.2021 ΚΗΜΔΗΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02.2021 ΚΗΜΔΗΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to top