Μήνας: Οκτώβριος 2021

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου/ων για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων”

  • ΔΕΔΙΣΑ
  • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου/ων για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων”

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/2021:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08.2021_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/2021:

6ΨΛΦΟΡ26-Ξ1Μ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ):

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 08_2021_signed

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 08_2021

Scroll to top