Μήνας: Σεπτέμβριος 2012

Δημόσια Διαβούλευση

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση, με πιθανούς προμηθευτές, από 27/09/2012 μέχρι και 11/10/2012, των Τεχνικών Προδιαγραφών των ειδών των κάτωθι διαγωνισμών:

  1. «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων – Υποέργο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων».

  2. «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων – Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα».

  3. «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων – Υποέργο 4: Προμήθεια εξοπλισμού για τη Διαλογή στην Πηγή οργανικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων».

  4. «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων – Υποέργο 5: Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων και μηχανήματος τροφοδοσίας του».

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή παρατηρήσεων και προτάσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών των ανωτέρω διαγωνισμών από τους φορείς της αγοράς, αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

Οι παρατηρήσεις / προτάσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, μέχρι και την ημέρα λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηdedisa@dedisa.gr.

Επισυνάπτονται τα σχέδια των Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών των ανωτέρω Υποέργων 1,3,4 και 5 και τα υποδείγματα για την υποβολή των παρατηρήσεων / προτάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά, τηλ. 28210 91888, fax 28210 83400, e-mail:karabatsakis@dedisa.gr, αρμόδιος Ηρακλής Καραμπατσάκης, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 5

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις «Σπηλιά» Ασή Γωνιάς και «Μοδάκια» Αρμένων του δήμου Αποκορώνου”

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού Έργου

Scroll to top